Tag Archives: ปัจฉิมนิเทศ

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัยมศึกษาปีที่ ๓ รุ่น ๖

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัยมศึกษาปีที่ ๓ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นสูงสุดของโรงเรียน มาอบรมและให้ข้อคิดดี ๆ สำหรับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความสำนึกในพระคุณแลมีความกตัญญูต่อคณะครูและสถาบัน นักเรียนได้รับการอบรม และคำแนะนำในการวางตัวและปรับตัวในสภาพสังคมในปัจจุบันอย่างเหมาะสม ตลอดจนการให้กำลังใจในการดำรงชีวิตในสังคมต่อไปและในการกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติ จาก คุณพ่อประสิทธิ์ ใหม่เพียรวงศ์ มาอบรมและให้ข้อคิดดี ๆ สำหรับนักเรียนในครั้งนี้

วัตถุประสงค์

  1.  เพื่อปลุกจิตสำนึกให้นักเรียนมีความกตัญญูต่อคณะครูและสถาบัน
  2.  เพื่อให้นักรียนได้รับคำแนะนำในการวางตัวและปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมปัจจุบัน

 

[nggallery id=8]

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : ครูอรอนงค์ มานะเสถียร
ถ่ายภาพ : ครูจตุพล กันทอง
รายงาน : ครูนงลักษณ์ ทิพย์แสนพรหม