บรรยากาศวันสอบกลางภาค

บรรยากาศวันสอบกลางภาค

หลังจากเรียนในห้องอย่างคร่ำเคร่ง ก็ถึงเวลาทดสอบความรู้-ความสามารถของนักเรียนแต่ละคน ทางโรงเรียนและคุณครูทุ่มเทเพื่อพยายามสร้างนักเรียนที่สามารถแก้ปัญหาได้ในชีวิตจริง ในห้องสอบจึงเป็นเพียงบททดสอบหนึ่งที่นักเรียนและคุณครูร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นแบบจำลองของชีวิตจริง และหวังว่าในวันที่มีปัญหาในชีวิต นักเรียนทุกคนจะมีความสามารถผ่านพ้นและแก้ไขได้ด้วยตัวเอง อ่านต่อ »

โรงเรียนน่าอยู่ คุณครูใจดี มีศิษย์น่ารัก

โรงเรียนน่าอยู่ คุณครูใจดี มีศิษย์น่ารัก

การเรียนการสอนที่มีบรรยากาศ สนุกบ้าง หนักบ้าง เหนื่อยบ้าง แต่ก็เป็นบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ที่ทั้งครูและนักเรียน รุ่นแล้ว รุ่นเล่า ร่วมกันสร้างขึ้นในห้องเรียน อ่านต่อ »

Have you ever seen the rain?

Have you ever seen the rain?

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. อ่านต่อ »

การ์ดวันแม่

การ์ดวันแม่

เด็กๆ ตั้งใจทำการ์ดวันแม่ เพื่อมอบให้แม่ หรือคุณป้า,คุณย่า,คุณยาย มากกว่าคะแนนคือความใส่ใจ มุ่งมั่น ที่จะทำการ์ดเพื่อมอบให้คนที่รัก อ่านต่อ »

เมนูชาวค่าย

เมนูชาวค่าย

เมนูง่ายๆ ที่ปรุงโดยลูกเสือ-เนตรนารี ป.5 อ่านต่อ »

 

ค่ายลูกเสือสำรองป.๒,๓,๔

การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ การจัดการเรียนการสอนต้องเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง ฝึกกระบวนการคิด และกระบวนการจัดการ ตลอดจนการแก้ปัญหาในเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายให้ใช้กิจกรรมลูกเสือ เป็นกิจกรรมบังคับ ในหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดแนวทางพัฒนาศักยภาพของตนเองทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ ความมีระเบียบวินัย มีความสามัคคีมีความเสียสละ บำเพ็ญประโยชน์ มีทักษะและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทางโรงเรียนจึงกำหนดให้มีการเข้าค่ายลูกเสือเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะแก่ผู้เรียนให้ตรงตามหลักสูตร
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อฝึกให้อยู่ร่วมกันได้ด้วยความรัก และความสามัคคี
๒. เพื่อฝึกให้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบตนเองได้
๓. เพื่อฝึกส่งเสริมการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
๔. เพื่อฝึกให้เป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี
๕. เพื่อฝึกทักษะทางวิชาลูกเสือ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : คณะครูสายชั้น ป.๒,๓,๔
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันศุกร์ ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑

งานฉลองอนุเสารีย์เจ้าพ่อพระยาแล ๒๕๖๑

 

ประชาชนในจังหวัดชัยภูมิ ประมาณร้อยละ ๙๕ เป็นคนท้องถิ่นเดิมมีวัฒนธรรมประเพณีที่มีลักษณะผสมผสานระหว่างความเชื่อดั้งเดิมของท้องถิ่นกับหลักปฏิบัติทางพุทธศาสนา ประกอบกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัด มีลักษณะเด่นชัดที่เน้นและเชิดชูวีรกรรมความซื่อสัตย์กตัญญูของเจ้าพ่อพระยาแล ทำให้มีงานประจำปีและงานประเพณีซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมของจังหวัดสืบต่อกันมา ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๐ มกราคมของทุกปี ในการจัดงานนี้ประกอบด้วยพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณของเจ้าพ่อพระยาแล ขบวนแห่เครื่องสักการะอนุสาวรีย์เจ้าพ่อ ขบวนถวายช้างแด่เจ้าพ่อ และขบวนแห่ของอำเภอต่าง ๆ รวมทั้งการออกร้าน จัดนิทรรศการของหน่วยงานราชการและเอกชน การประกวดผลิตผลทางการเกษตร
วัตถุประสงค์
๑. จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าพ่อพระยาแล ผู้สร้างเมืองชัยภูมิคนแรก
๒. เป็นการเชิดชูวีรกรรมความซื่อสัตย์กตัญญูของเจ้าพ่อพระยาแล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
ผู้รับผิดชอบ  : ครูปัฎฐยา  บำรุงกุล,ครูศกุนตลา  ข้อสัญเทียะ
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : ศุกร์ ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑

กิจกรรมวันเด็ก

ด้วยวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี  รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดกิจกรรมสำหรับเด็ก เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งต่อประเทศชาติ  ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคงสืบไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท สิทธิหน้าที่ของตนเอง
๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ
๓. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักเียน
ผู้รับผิดชอบ : ครูจิระนันท์  เทินสระเกษ, ครูประมาน  ทวีสัตย์
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันศุกร์ ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑

สังสรรค์ปีใหม่ครูและพนักงานประจำปี ๒๕๖๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิเล็งเห็นความสำคัญของบุคลากรและพนักงานทุกท่าน เพราะทุกท่านมีความรู้และความสามารถแตกต่างกันซึ่งลดหลั่นกันไป ในการนี้ฝ่ายบุคลากร,ฝ่ายอภิบาล เป็นผู้ดูแลการดำเนินงานหรือปฎิบัติงานบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งทุกคนให้ความร่วมมือและมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติด้วยดีมาตลอด ดังนั้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับคณะครูและพนักงานโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จึงเห็นควรดำเนินการ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ให้กับคณะครูและพนักงาน ประจำปี 2560
วัตถุประสงค์
 :
๑. เพื่อให้ครูและพนักงานมีความสามัคคีในหมู่คณะจากการดำเนินงานร่วมกัน
๒. เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานของครูและพนักงาน
๓. เพื่อให้ครูและพนักงานได้รับความสนุกสนานในการจัดกิจกรรมการแสดง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายอภิบาล,ฝ่ายบุคลากร
ผู้รับผิดชอบ : ครูวนิดา  ผริตะโกมล,ครูพินใจคำแพง
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันพุธ ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

ส่งความสุขแด่หน่วยงาน

เนื่องจากโรงเรียนมีการติดต่อประสานงานกับโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ ภายนอกโรงเรียน ดังนั้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนภายในจังหวัดชัยภูมิ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ทำให้เกิดความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกัน จึงจัดทำบัตรอวยพรส่งความสุข และของขวัญปีใหม่ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลขึ้นปีใหม่ ส่งความสุขถึงกัน
วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน และหน่วยงานภายนอกโรงเรียน
๒. เพื่อส่งบัตรอวยพร ส่งความสุขให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางโรงเรียน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายอภิบาล,ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
ผู้รับผิดชอบ : ครูอรอนงค์ มานะเสถียร,ครูพินใจคำแพง
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันอังคาร ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

วันคริสต์มาสประจำปี ๒๕๖๐

วันคริสต์มาส ๒๕ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญวันหนึ่ง เนื่องจากเป็นการระลึกถึง วันที่พระบุตรของพระเจ้ามาบังเกิดเป็นมนุษย์ พระองค์เป็นพระเจ้า ที่จะอยู่กับเราตลอดไป  วันคริสต์มาส คือ การฉลองวันประสูติของพระเยซู ผู้เป็นศาสดาสูงสุดของชาวคริสต์ทั่วโลก เป็นวันฉลองที่มีความสำคัญ และมีความหมายมากที่สุดวันหนึ่ง เพราะชาวคริสต์ถือว่า พระเยซู มิใช่เป็นแต่เพียงมนุษย์ธรรมดาๆ ที่มาเกิดเหมือนเด็กทั่วไป แต่พระองค์เป็นบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุด และมีพระธรรมชาติเป็นพระเจ้า และเป็นมนุษย์ในพระองค์เอง การบังเกิดของพระองค์ จึงเป็นเหตุการณ์พิเศษ ที่ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือนด้วย มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนจะรวยหรือจน คนศรัทธาหรือคนบาป ล้วนมีความสำคัญต่อหน้าพระเจ้าเสมอ เพราะตั้งแต่การเสด็จมาบังเกิดของพระเยซูนั้น พระเป็นเจ้าพระบิดาทรงเห็นพระฉายาลักษณ์ของพระบุตรในมนุษย์ทุกคน เราก็เช่นเดียวกัน เราต้องรักซึ่งกันและกันเหมือนอย่างที่เรารักพระเจ้า นั่นหมายถึงเราต้องเคารพศักดิ์ศรีของมนุษย์ทุกคน ไม่ว่าคนเหล่านั้นจะเป็นคนยากจน คนต่างชาติ หรือคนที่วางตัวเป็นศัตรูกับเรา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ เป็นโรงเรียนคาทอลิก โรงเรียนนึ่งในเครือสังฆมณฑลนครราชสีมา จึงได้จัดงานฉลองวันคริสต์มาส เพื่อให้บุคคลากรทุกฝ่ายได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส ร่วมฉลองเนื่องในโอกาสพระเยซูเจ้าลงมาบังเกิด และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีความสัมพันธ์ที่ดีประเพณีของการฉลองคริสต์มาสที่มีความเป็นมาดังกล่าวนี้ ควรเป็นสิ่งที่ชักจูงเราให้เปี่ยมไปด้วยความรักที่พร้อมที่จะรับใช้ ผู้อื่นอย่างเต็มที่ โดยทางโรงรียนได้ให้แต่ละห้องจัดตกแต่งห้อง และประกวดดาว พร้อมกับมีฐานเกมส์ให้นักเรียนได้สนุกสนาน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นักเรียนได้ทราบประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส
๒. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สนุกสนานรื่นเริง
๓. เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพระเซยูเจ้ามาบังเกิด
๔. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับครู

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายอภิบาล
ผู้รับผิดชอบ : ครูตะวัน  พัฒนชูสกุล,ครูพินใจ  คำแพง
ถ่ายภาพ: ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันจันทร์ ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

แห่ดาวชาวชัยภูมิ ครั้งที่ ๒

ชาวตะวันออกเชื่อกันว่าทุกคนเกิดมามีดาวประจำตัวโดยเฉพาะบุคคลสำคัญที่มีบุญยาบารมี ดาวประจำตัวจะสว่างสุกใสกว่าปกติสังเกตเห็นได้ง่าย  จึงไม่ใช่เรื่องแปลกเวลาที่พระเยซูเจ้าประสูติ จะปรากฏดาวประจำพระองค์ให้พวกโหราจารย์หรือนักปราชญ์จากทิศตะวันออกได้เห็น  พวกเขาได้ออกเดินทางตามดาวดวงนั้นไปเพื่อไหว้นมัสการและถวายของขวัญตามที่มีบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ (มธ 2:1-12) ดังนั้น ดาวในคริสตศาสนาจึงเป็นสัญลักษณ์หมายถึง การบังเกิดมาของพระเยซูเจ้าและเป็นสื่อนำทางพวกโหราจารย์ให้ได้พบกับพระกุมารเยซูในถ้ำเลี้ยงสัตว์ที่เมืองเบธเลเฮม ประเทศปาเลสไตน์  โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิวัดคาทอลิกในเขตชัยภูมิ และ เทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมแห่ดาวชาวชัยภูมิครั้งที่ ๒
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อประกาสข่าวดี
๒. เพื่อเฉลิมฉลองคริสต์มาส
๓. เพื่อให้สังคม ชุมชน ผู้ปกครองได้ร่วมบรรยากาศคริสต์มาส
๔. เพื่อเป็นหนึ่งเดียวกันของคริสตชนในเขตชัยภูมิ
๕. เพื่อให้เกิดความรื่นเริงในเขตชัยภูมิ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายอภิบาล,ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
ผู้รับผิดชอบ : ครูพินใจ  คำแพง, ครูอรอนงค์  มานะเสถียร
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์   ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันศุกร์ ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

๓๐ ปีมารีย์สัมพันธ์

เนื่องด้วยโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ได้ก่อตั้งและเปิดทำการเรียนการสอนมาเป็นเวลา ๓๐ ปี  ทางโรงเรียนจึงได้กำหนดจัดงานฉลองครบรอบ ๓๐ ปี มารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ขึ้น ในวันเสาร์ ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
โดยใช้ชื่อ ๓๐ ปี มารีย์สัมพันธ์
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ ๓๐ ปี ของการเปิดทำการเรียนการสอนของโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
๒. เพื่อเป็นโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสังสรรค์ของอดีตผู้บริหาร  ผู้บริหาร คณะครู ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และนักเรียน
๓. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง
๔. เพื่อจัดหาทุนในการพัฒนาอาคารสถานที่ และจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
ผู้รับผิดชอบ : ครูอรอนงค์  มานะเสถียร,ครูสมคิด  ห่อไธสง
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์   ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันเสาร์ ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

มารีย์เกมส์ครั้งที่ ๓๐

ด้วยทางภาครัฐได้ส่งเสริมและรณรงค์ให้หน่วยงานราชการตลอดจนชุมชนต่างๆ ได้ตระหนักถึงสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และความรู้รักสามัคคีของประชาชนในประเทศ โดยใช้กิจกรรมกีฬา และนันทนาการในรูปแบบต่างๆ  ซึ่งโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิเป็นอีกหน่วยงานหนึ่ง ได้มองเห็นความสำคัญของกิจกรรมกีฬา นันทนาการ มาส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษามีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ ตลอดจนมีบุคลิกภาพที่ดี อันจะนำไปสู่ความความสามัคคีมีน้ำใจนักกีฬา  รู้แพ้   รู้ชนะ  รู้อภัย  อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างระเบียบวินัยให้กับตนเอง  และสมารถพัฒนาประเทศชาติ ดังคำกล่าวที่ว่า  กีฬาสร้างคน  คนสร้างชาติ
 วัตถุประสงค์
๑.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการออกกำลังกาย และเล่นกีฬา
๒. เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ
๓. เพื่อส่งเสริมความรู้ทักษะด้านกีฬาและพัฒนาการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : ครูวิไลย์ลักษณ์  คงชูดี,ครูจรัญ  วงพิมล,ครูโชติมา ไวย์โภชน์
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันที่ ๑๕-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐