Open House

เป้าหมายสำคัญของการจัดการศึกษา คือการจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสังคม ชุมชน ให้เป็นสังคม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียนโดยการศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคม เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ดังนั้นสถานศึกษาจึงแสวงหาการมีส่วนร่วมมือระหว่างบ้าน องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ของผู้เรียนและชุมชน มีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรต่างๆ อย่างทั้วถึง ดังนั้นโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จึงได้จัดงาน Open House ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
วัตถุประสงค์
  ๑. เพื่อให้ผู้ปกครองกลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลการรับนักเรียน และแนวทางในการรับนักเรียนโดยตรงจากทางโรงเรียน
  ๒. เพื่อสร้างความเข้าใจและสานสัมพันธ์อันดีกับโรเรียนภายนอก และผู้ปกครองนักเรียน 
  ๓. เพื่อแสดงผลงาน และความสามารถของนักเรียน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : ครูบุญศรี  นุฤทธิ์มนตรี
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันศุกร์ ที ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

Open House

%d bloggers like this: