English Camp ๕๙ ป.๖

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคข้อมูลข่าวสารที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษาและใช้ในชีวิตประจำวันแต่การสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนพบว่านักเรียนขาดทักษะในการสื่อสารและไม่กล้าแสดงออกในการใช้ภาษาในชีวิตจริง เพราะการเรียนการสอนยังไม่มุ่งเน้นในการสื่อสารภาษาอย่างแท้จริงซึ่งอาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น การไม่ได้ฝึกกับเจ้าของภาษาในสถานการณ์จริง การไม่ได้ใช้ภาษาหลังการเรียนในชั้นเรียนแล้ว เป็นต้น  จากสาเหตุดังกล่าวเชื่อว่ากิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษซึ่งเป็นการจำลองสถานการณ์ในการฝึกทักษะภาษากับเจ้าของภาษา ครูผู้สอนและกลุ่มเพื่อน จะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะภาษอังกฤษเพิ่มขึ้นอีทางหนึ่   ทางโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จึงได้จัดค่ายในครั้งนี้  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากทางวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ อาจารย์นิติดา นิมิตรบรรณสาร ทีมงาน  พร้อมกับคณะครูที่ปรึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษตามอัจฉริยภาพและความสนใจของตนเอง
๒. เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จำลองของค่าย เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษในโรงเรียน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  : กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
ผู้รับผิดชอบ : คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ถ่ายภาพ : ทีมงานวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันเสาร์ ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

English_59_P6

%d bloggers like this: