English Camp ป.๑-๓

การเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  ปี พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็นเรื่องเร่งด่วนของ สถานศึกษา และทุกภาคส่วนที่จะต้องให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนที่อยู่ในความดูแล  การก้าวสู่อาเซียนเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้้งใหญ่ โรงเรียนจะต้องเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะด้านเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ  ต้องได้รับการพัฒนาและปลูกฝังให้ทราบข้อมูลว่าประเทศกำลังจะเดินไปในทิศทางไหน  ต้องปลูกฝังเด็กและเยาวชนที่ยังไม่ทราบว่าอาเซียนคืออะไร  ถ้าหากรับรู้ร่วมกันก็จะทำให้การพัฒนาไปในทางเดียวกัน  เยาวชนเป็นส่วนสำคัญในอนาคตข้างหน้าที่จะมาพัฒนาประเทศ โดยทุกคนต้องช่วยกันเพื่อประเทศของเราดังนั้นทางโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จึงได้จัดค่ายในครั้งนี้  โดยทางบริษัท MAKE A WITH พร้อมกับคณะครูที่ปรึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ตามความถนัดและความสนใจในบรรยากาศที่สนุกสนานนอกห้องเรียน
๒. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะมีสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้อื่น  โดยการทำกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
๓. เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศให้นักเรียนมีความรู้สึกผ่อนคลาย  ร่วมกิจกรรมต่างๆ  ที่จัดให้ด้วยความสนุกสนานเป็นการสร้างความมั่นใจความกล้าแสดงออก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  : กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
ผู้รับผิดชอบ : คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : ป.๑ วันพุธ ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙
ป.๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙
ป.๓ วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

English P1_3

%d bloggers like this: