Category Archives: ข่าวรอบรั้วมารีย์

๑๐๐ ปี การศึกษาเอกชน

จากนี้การจัดการศึกษาของเอกชนจะมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาไทยโดยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคนไทยให้เป็นคนเก่งและคนดีของประเทศ ในอดีตที่ผ่านมาการศึกษาเอกชนคือการศึกษา  ที่นำร่องของประเทศเพราะโรงเรียนแห่งแรกของประเทศไทยคือโรงเรียนเอกชนจะเห็นได้ว่าโรงเรียนเอกชนนำหน้ามาโดยตลอดในการจัดการศึกษาของประเทศทั้งการจัดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นการสอนภาษาอังกฤษการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆที่เกิดการคิดค้นตลอดเวลาดังนั้นอย่ามองว่าเอกชนจัดการศึกษาเพื่อธุรกิจแต่โรงเรียนเอกชนทั้งหมดจัดการศึกษาเพื่อการศึกษาซึ่งทำหน้าที่ในการช่วยรัฐบาลแบ่งเบาภาระ” เลขาธิการกช. กล่าว โดยในจังหวัดชัยภูมิ ได้มีการจัดกิจกรรม ในวันเสาร์ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียนเอกชน
๒. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชนได้มีโอกาสพบปะ
๓. เพื่อให้โรงเรียนเอกชน ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ นำการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชน และประสานพลังเครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเอกชนตามนโยบายของรัฐบาล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ผู้บริหารคณะครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดชัยภูมิ
ผู้รับผิดชอบ :   ผู้บริหารคณะครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดชัยภูมิ
ถ่ายภาพ :  ครูชิษณุพงศ์  ทาบัว
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน: วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เข้าค่ายลูกเสือ ป.๕

การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ การจัดการเรียนการสอนต้องเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงฝึกกระบวนการคิด และกระบวนการจัดการ ตลอดจนการแก้ปัญหาในเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายให้ใช้กิจกรรมลูกเสือ เป็นกิจกรรมบังคับ ในหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดแนวทางพัฒนาศักยภาพของตนเองทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ ความมีระเบียบวินัย มีความสามัคคีมีความเสียสละ บำเพ็ญประโยชน์ มีทักษะและพัฒนาตนเองอยู่เสมอทางโรงเรียนจึงกำหนดให้มีการเข้าค่ายลูกเสือเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะแก่ผู้เรียนให้ตรงตามหลักสูตร ในปีการศึกษานี้ ทางระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ได้จัดให้นักเรียนเข้าค่าย ณ ค่าย 108 ริเวอร์ไซด์ จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อฝึกให้อยู่ร่วมกันได้ด้วยความรัก และความสามัคคี
๒. เพื่อฝึกให้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบตนเองได้
๓. เพื่อฝึกส่งเสริมการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
๔. เพื่อฝึกให้เป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี
๕. เพื่อฝึกทักษะทางวิชาลูกเสือ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ผู้รับผิดชอบ :  คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ถ่ายภาพ :  นายสุทธิเดช      ชูเกต
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน: วันที่ ๘-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เดินทางไกลลูกเสือสามัญ ป.๖

การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ การจัดการเรียนการสอนต้องเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงฝึกกระบวนการคิด และกระบวนการจัดการ ตลอดจนการแก้ปัญหาในเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายให้ใช้กิจกรรมลูกเสือ เป็นกิจกรรมบังคับ ในหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดแนวทางพัฒนาศักยภาพของตนเองทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ ความมีระเบียบวินัย มีความสามัคคีมีความเสียสละ บำเพ็ญประโยชน์ มีทักษะและพัฒนาตนเองอยู่เสมอทางโรงเรียนจึงกำหนดให้มีการเข้าค่ายลูกเสือเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะแก่ผู้เรียนให้ตรงตามหลักสูตร

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อฝึกให้อยู่ร่วมกันได้ด้วยความรัก และความสามัคคี
๒. เพื่อฝึกให้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบตนเองได้
๓. เพื่อฝึกส่งเสริมการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
๔. เพื่อฝึกให้เป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี
๕. เพื่อฝึกทักษะทางวิชาลูกเสือ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ผู้รับผิดชอบ :  คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ถ่ายภาพ :  ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน: วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

English Camp ป.๓

 

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคข้อมูลข่าวสารที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษาและใช้ในชีวิตประจำวันแต่การสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนพบว่านักเรียนขาดทักษะในการสื่อสารและไม่กล้าแสดงออกในการใช้ภาษาในชีวิตจริง เพราะการเรียนการสอนยังไม่มุ่งเน้นในการสื่อสารภาษาอย่างแท้จริงซึ่งอาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น การไม่ได้ฝึกกับเจ้าของภาษาในสถานการณ์จริง การไม่ได้ใช้ภาษาหลังการเรียนในชั้นเรียนแล้ว เป็นต้น  จากสาเหตุดังกล่าวเชื่อว่ากิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษซึ่งเป็นการจำลองสถานการณ์ในการฝึกทักษะภาษากับเจ้าของภาษา ครูผู้สอนและกลุ่มเพื่อน จะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะภาษอังกฤษเพิ่มขึ้นอีทางหนึ่   ทางโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จึงได้จัดค่ายในครั้งนี้  โดยทางบริษัท MAKE A WITH พร้อมกับคณะครูที่ปรึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษตามอัจฉริยภาพและความสนใจของตนเอง
๒. เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จำลองของค่าย เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษในโรงเรียน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  : คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ผู้รับผิดชอบ : คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ถ่ายภาพ :  คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันศุกร์ ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

Math Camp ป.๑

ค่ายคณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมคณิตศาสตร์ประเภทหนึ่งของการศึกษาศาสตร์นอกห้องเรียน โดยจัดให้นักเรียนได้เข้ามาร่วมกิจกรรมร่วมแรงกัน  พร้อมทั้งมีการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการและเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางคณิตศาสตร์  ทักษะกระบวนการและประสบการณ์ตรงทางด้านคณิตศาสตร์ โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการอนุเคราะห์จาก  คณะอาจารย์และ นักศึกษาปีที่ ๔ สาขาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
จุดประสงค์
๑. เพื่อให้การเรียนการสอนคณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงนอกการเรียนในห้องเรียน
๓. เพื่องส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดและมีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
๔. เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
๕. เพื่อฝึกให้นักเรียนมีวินัย  รู้จักเสียสละ  ตรงต่อเวลา  รู้จักเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ผู้รับผิดชอบ : คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ถ่ายภาพ :  คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันพุธ ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ณ สวนเสาวณีย์ บัวใหญ่

การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ การจัดการเรียนการสอนต้องเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงฝึกกระบวนการคิด และกระบวนการจัดการ ตลอดจนการแก้ปัญหาในเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายให้ใช้กิจกรรมลูกเสือ เป็นกิจกรรมบังคับ ในหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดแนวทางพัฒนาศักยภาพของตนเองทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ ความมีระเบียบวินัย มีความสามัคคีมีความเสียสละ บำเพ็ญประโยชน์ มีทักษะและพัฒนาตนเองอยู่เสมอทางโรงเรียนจึงกำหนดให้มีการเข้าค่ายลูกเสือเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะแก่ผู้เรียนให้ตรงตามหลักสูตร

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อฝึกให้อยู่ร่วมกันได้ด้วยความรัก และความสามัคคี
๒. เพื่อฝึกให้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบตนเองได้
๓. เพื่อฝึกส่งเสริมการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
๔. เพื่อฝึกให้เป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี
๕. เพื่อฝึกทักษะทางวิชาลูกเสือ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : ครูศรีสุดา  เทินสระเกษ พร้อมคณะครูมัธยม
ถ่ายภาพ : ครูชิษณุพงศ์  ทาบัว
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน: วัน ๒๕-๒๖ มกราคม ๒๕๖๑

ค่ายลูกเสือสำรองป.๒,๓,๔

การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ การจัดการเรียนการสอนต้องเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง ฝึกกระบวนการคิด และกระบวนการจัดการ ตลอดจนการแก้ปัญหาในเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายให้ใช้กิจกรรมลูกเสือ เป็นกิจกรรมบังคับ ในหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดแนวทางพัฒนาศักยภาพของตนเองทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ ความมีระเบียบวินัย มีความสามัคคีมีความเสียสละ บำเพ็ญประโยชน์ มีทักษะและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทางโรงเรียนจึงกำหนดให้มีการเข้าค่ายลูกเสือเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะแก่ผู้เรียนให้ตรงตามหลักสูตร
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อฝึกให้อยู่ร่วมกันได้ด้วยความรัก และความสามัคคี
๒. เพื่อฝึกให้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบตนเองได้
๓. เพื่อฝึกส่งเสริมการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
๔. เพื่อฝึกให้เป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี
๕. เพื่อฝึกทักษะทางวิชาลูกเสือ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : คณะครูสายชั้น ป.๒,๓,๔
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันศุกร์ ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑

งานฉลองอนุเสารีย์เจ้าพ่อพระยาแล ๒๕๖๑

 

ประชาชนในจังหวัดชัยภูมิ ประมาณร้อยละ ๙๕ เป็นคนท้องถิ่นเดิมมีวัฒนธรรมประเพณีที่มีลักษณะผสมผสานระหว่างความเชื่อดั้งเดิมของท้องถิ่นกับหลักปฏิบัติทางพุทธศาสนา ประกอบกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัด มีลักษณะเด่นชัดที่เน้นและเชิดชูวีรกรรมความซื่อสัตย์กตัญญูของเจ้าพ่อพระยาแล ทำให้มีงานประจำปีและงานประเพณีซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมของจังหวัดสืบต่อกันมา ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๐ มกราคมของทุกปี ในการจัดงานนี้ประกอบด้วยพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณของเจ้าพ่อพระยาแล ขบวนแห่เครื่องสักการะอนุสาวรีย์เจ้าพ่อ ขบวนถวายช้างแด่เจ้าพ่อ และขบวนแห่ของอำเภอต่าง ๆ รวมทั้งการออกร้าน จัดนิทรรศการของหน่วยงานราชการและเอกชน การประกวดผลิตผลทางการเกษตร
วัตถุประสงค์
๑. จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าพ่อพระยาแล ผู้สร้างเมืองชัยภูมิคนแรก
๒. เป็นการเชิดชูวีรกรรมความซื่อสัตย์กตัญญูของเจ้าพ่อพระยาแล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
ผู้รับผิดชอบ  : ครูปัฎฐยา  บำรุงกุล,ครูศกุนตลา  ข้อสัญเทียะ
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : ศุกร์ ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑

กิจกรรมวันเด็ก

ด้วยวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี  รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดกิจกรรมสำหรับเด็ก เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งต่อประเทศชาติ  ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคงสืบไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท สิทธิหน้าที่ของตนเอง
๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ
๓. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักเียน
ผู้รับผิดชอบ : ครูจิระนันท์  เทินสระเกษ, ครูประมาน  ทวีสัตย์
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันศุกร์ ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑