แห่ดาวชาวชัยภูมิ ครั้งที่ ๒

ชาวตะวันออกเชื่อกันว่าทุกคนเกิดมามีดาวประจำตัวโดยเฉพาะบุคคลสำคัญที่มีบุญยาบารมี ดาวประจำตัวจะสว่างสุกใสกว่าปกติสังเกตเห็นได้ง่าย  จึงไม่ใช่เรื่องแปลกเวลาที่พระเยซูเจ้าประสูติ จะปรากฏดาวประจำพระองค์ให้พวกโหราจารย์หรือนักปราชญ์จากทิศตะวันออกได้เห็น  พวกเขาได้ออกเดินทางตามดาวดวงนั้นไปเพื่อไหว้นมัสการและถวายของขวัญตามที่มีบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ (มธ 2:1-12) ดังนั้น ดาวในคริสตศาสนาจึงเป็นสัญลักษณ์หมายถึง การบังเกิดมาของพระเยซูเจ้าและเป็นสื่อนำทางพวกโหราจารย์ให้ได้พบกับพระกุมารเยซูในถ้ำเลี้ยงสัตว์ที่เมืองเบธเลเฮม ประเทศปาเลสไตน์  โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิวัดคาทอลิกในเขตชัยภูมิ และ เทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมแห่ดาวชาวชัยภูมิครั้งที่ ๒
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อประกาสข่าวดี
๒. เพื่อเฉลิมฉลองคริสต์มาส
๓. เพื่อให้สังคม ชุมชน ผู้ปกครองได้ร่วมบรรยากาศคริสต์มาส
๔. เพื่อเป็นหนึ่งเดียวกันของคริสตชนในเขตชัยภูมิ
๕. เพื่อให้เกิดความรื่นเริงในเขตชัยภูมิ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายอภิบาล,ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
ผู้รับผิดชอบ : ครูพินใจ  คำแพง, ครูอรอนงค์  มานะเสถียร
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์   ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันศุกร์ ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

%d bloggers like this: