ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

 ปรัชญา

” คุณธรรม นำปัญญา พัฒนาชีวิต ”

วิสัยทัศน์

     ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมนำความรู้  มุ่งสู่สากล บุคลากรครูและผู้บริหารเป็นผู้นำตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาด้วย               หลักธรรมาภิบาล  สืบสานศิลปะวัฒนธรรม  สานสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ควบคู่กับชุมชน  มุ่งสัมฤทธิ์ผลตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

คติพจน์                      
รัก และ รับใช้

เอกลักษณ์  
โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ตามวิถีคริสต์

อัตลักษณ์ 
รัก-เมตตา      ซื่อสัตย์       กตัญญู      อยู่อย่างพอเพียง

มาตรการส่งเสริม
มารยาทงาม ตามวิถีไทย

 

พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะนิสัยโดดเด่นตามอัตลักษณ์การศึกษาฝ่ายการศึกษาอบรมสังฆมณฑลนครราชสีมา ด้านความรัก  เมตตา  ชื่อสัตย์  กตัญญู  อยู่อย่างพอเพียง

2. พัฒนาผู้เรียนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

3. พัฒนาบุคลากรครูให้เป็นคนดี มีความสามารถ และมีคุณธรรมที่โดดเด่นตามอัตลักษณ์ การศึกษาคาทอลิก

4. พัฒนาบุคลากร  ครู ให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา

5. พัฒนาผู้บริหารให้เป็นคนดี มีความสามารถ และมีคุณธรรมที่โดดเด่นตามอัตลักษณ์ การศึกษาคาทอลิก

6. พัฒนาผู้บริหารให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา

7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลตามมาตรฐานการศึกษา

8. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและเกิดประสิทธิผลตามมาตรฐานการศึกษา

9. พัฒนาให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

10. เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานด้านสัมพันธ์ชุมชนและด้านมาตรการส่งเสริม

11. พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมุ่งสัมฤทธิ์ผลด้านอัตลักษณ์และเอกลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

 

เป้าหมาย

1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะนิสัยโดดเด่นตามอัตลักษณ์การศึกษาฝ่ายการศึกษาอบรมสังฆมณฑลนครราชสีมา ด้านความรัก  เมตตา  ชื่อสัตย์  กตัญญู  อยู่อย่างพอเพียง

2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการศึกษา มุ่งสู่สากล

4. บุคลากรครูให้เป็นคนดี มีความสามารถและคุณธรรมที่โดดเด่นตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

5. บุคลากร  ครู มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาภายในและภายนอก

6. ผู้บริหารให้เป็นคนดี มีความสามารถและคุณธรรมที่โดดเด่นตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

7. ผู้บริหาร มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาภายในและภายนอก

8. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษา เกิดประสิทธิผลโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

9.ผู้เรียนปฏิบัติตนตามประเพณีและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเกิดประสิทธิผลตามมาตรฐานการศึกษา

10. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

11. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานด้านสัมพันธ์ชุมชนและด้านมาตรการส่งเสริม

12. สถานศึกษามีคุณภาพและสัมฤทธิ์ผลตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

ยุทธศาสตร์

1.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะนิสัยตามอัตลักษณ์การศึกษาฝ่ายการศึกษาอบรมสังฆมณฑลนครราชสีมา  ด้านความรักเมตตา  ชื่อสัตย์

กตัญญู  อยู่อย่างพอเพียง

2.เร่งรัดให้ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

3.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มุ่งสู่สากล

4.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรครูให้เป็นคนดี มีความสามารถและมีคุณธรรมที่โดดเด่นตามอัตลักษณ์ การศึกษาคาทอลิก

5. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรครู ให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาภายในและภายนอก

6. สนับสนุนผู้บริหารให้เป็นคนดี มีความสามารถ และมีคุณธรรมที่โดดเด่นตามอัตลักษณ์ การศึกษาคาทอลิก

7.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้บริหารให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาภายในและภายนอก

8.ส่งเสริมให้สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

9.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

10.ส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบสานวัฒนธรรมในท้องถิ่น

11. ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

12.สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานด้านสัมพันธ์ชุมชนและด้านมาตรการส่งเสริม

13.ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

14. ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

มาตราการส่งเสริม “มารยาทงาม ตามวิถีไทย”

 

เป้าหมายปฐมวัย

1. เด็กมีคุณลักษณะนิสัยโดดเด่นตามอัตลักษณ์การศึกษาฝ่ายการศึกษาอบรมสังฆมณฑลนครราชสีมา           ด้านความรัก  เมตตา  ชื่อสัตย์  กตัญญู  อยู่อย่างพอเพียง

2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

3. เด็กมีพัฒนาการ 4 ด้าน ตามมาตรฐานด้านผู้เรียน

4. บุคลากรครูให้เป็นคนดี มีความสามารถและคุณธรรมที่โดดเด่นตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

5. บุคลากรครู มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาภายในและภายนอก

6. ผู้บริหารให้เป็นคนดี มีความสามารถและคุณธรรมที่โดดเด่นตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

7. ผู้บริหาร มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาภายในและภายนอก

8. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาเกิดประสิทธิผลโดยใช้หลัก    ธรรมาภิบาล

9. เด็กปฏิบัติตนตามประเพณีและทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม เกิดประสิทธิผลตามมาตรฐานการศึกษา

10. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

11. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานด้านสัมพันธ์ชุมชนและด้านมาตรการส่งเสริม

12. สถานศึกษามีคุณภาพและสัมฤทธิ์ผลตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

 

ยุทธศาสตร์ปฐมวัย

1.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะนิสัยตามอัตลักษณ์การศึกษาฝ่ายการศึกษาอบรมสังฆมณฑลนครราชสีมา  ด้านความรัก  เมตตา  ชื่อสัตย์  กตัญญู  อยู่อย่างพอเพียง

2.เร่งรัดให้ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

3.ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ 4 ด้าน ตามมาตรฐานด้านผู้เรียนอย่างสมดุล

4.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรครูให้เป็นคนดี มีความสามารถและมีคุณธรรมที่โดดเด่นตามอัตลักษณ์ การศึกษาคาทอลิก

5. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรครู ให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาภายในและภายนอก

6. สนับสนุนผู้บริหารให้เป็นคนดี มีความสามารถ และมีคุณธรรมที่โดดเด่นตามอัตลักษณ์ การศึกษาคาทอลิก

7. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้บริหาร ให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาภายในและภายนอกการศึกษา

8. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดยใช้หลัก           ธรรมาภิบาล

9.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

10.ส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบสานวัฒนธรรมในท้องถิ่น

11. ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

12. สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานด้านสัมพันธ์ชุมชนและด้านมาตรการส่งเสริม

13. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

14. ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

มาตราการส่งเสริม “มารยาทงาม ตามวิถีไทย”