ประวัติ

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

         โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ได้ก่อสร้างขึ้นโดยการริเริ่มของ บาทหลวงหลุยส์ มารี ตาแวนแน็กมิชชันนารีชาวฝรั่งเศส คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส โดยซื้อที่ดินเมื่อปีพ.ศ. 2520 จำนวน 12 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา เพื่อใช้เป็นศูนย์ติดต่อประสานงานด้านศาสนา การฟื้นฟู พัฒนาชีวิตของประชาชนผู้ยากไร้ในเขตจังหวัดชัยภูมิและในราวเดือนเมษายน 2525 ท่านได้ถึงแก่มรณภาพ

          ในปีพ.ศ. 2525 บาทหลวงสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ ได้เข้ามารับหน้าที่แทน ในปีพ.ศ. 2529 บาทหลวงสมชัย  พงศ์ศิริพัฒน์  ได้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารเรียนชั้นเดียวขึ้นขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 35 เมตร ห้องเรียน ขนาด 7 x 8เมตร  จำนวน 3 ห้องเรียน และได้ขออนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเปิดทำการสอนในระดับอนุบาล ตามใบอนุญาตเลขที่ 1/2530  ชื่อว่าโรงเรียนอนุบาลมารีย์อุปถัมภ์ ประเภทสามัญศึกษา รับเด็กนักเรียน 3 ขวบขึ้นไป เปิดทำการสอนตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ดำเนินการสอนโดยซิสเตอร์คณะพระกุมารเยซู มีบาทหลวงสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ เป็นผู้รับใบอนุญาต มีซิสเตอร์อนุกูล หริพงศ์ เป็นผู้จัดการ / ครูใหญ่ เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2530 ในชั้น อนุบาล 1 และ 2 ความจุของนักเรียน 90 คน มีนักเรียนทั้งสิ้น 86 คน มีครูทำการสอน 4 คน

          ในปีพ.ศ. 2530 เดือนกุมภาพันธ์ 2530 บาทหลวงสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ ได้ก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ 2 ขึ้น เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนสำหรับชั้นประถมศึกษาเป็นอาคารคอนกรีต สองชั้น ขนาด 16 x 65 เมตร จำนวน 18 ห้องเรียน ขนาดความกว้าง    8 x 9 เมตร เสร็จในเดือนสิงหาคม 2530 และในปีการศึกษา 2530 ได้ขยายชั้นเรียนขึ้นเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมีโครงการเปิดถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามลำดับ โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ใช้หอประชุมกั้นเป็นห้องเรียน จำนวน        2 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 164 คน ชาย 74 คน หญิง 90 คนมีครูทั้งหมด 9 คน

          ในเดือนตุลาคม 2531 ได้รับใบอนุญาตเลขที่ ชย 5/251 ลงวันที่ 16 กันยายน 2530 อนุญาตให้ใช้อาคารหลังใหม่ ลักษณะคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 18 และขออนุญาตขยายความจุห้องเรียน นักเรียนจาก 90 คน เป็น 720 คน ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม ในวันเสาร์ ที่ 7 มกราคม 2532 ได้ทำการเปิดอาคารเรียนหลังใหม่

          ในปีการศึกษา 2532 มีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการ/ครูใหญ่ จากซิสเตอร์อนุกูล หริพงศ์ เป็นซิสเตอร์พัชรี กอปรนิธิวัฒนาซิสเตอร์จากคณะพระกุมารเยซู เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที2 มีนักเรียน 290 คนมีครูทำการสอน 13 คน ครูพี่เลี้ยง 4 คน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2533 ได้รับใบอนุญาตเลขที่ ชย 1/2533 ให้เปลี่ยนแปลงเวลาเรียน จาก 08.00 -15.00 น. เป็น 08.30 – 15.30 น. ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2533 เป็นต้นไป

          ในปีการศึกษา 2533 เปิดทำการสอน อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งสิ้น 436 คนครู 18 คน ครูพี่เลี้ยง   5 คน มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับใบอนุญาต จากบาทหลวงสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ เป็นบาทหลวงประสิทธิ์ ใหม่เพียรวงศ์ และขณะเดียวกันก็รับหน้าที่ ผู้จัดการ/ครูใหญ่ แทนซิสเตอร์พัชรี กอปรนิวัฒนา โดยมีซิสเตอร์เบเนดิกสงัด วรรณรักษ์ ช่วยดูแลงานโรงเรียน

          ในปีการศึกษา 2534 ได้ขยายชั้น ประถมศึกษาปี่ที่ 4 เพิ่มขึ้น มีนักเรียนทั้งสิ้น 505 คน มีครู 20 คน ครูพี่เลี้ยง 5 คน มีซิสเตอร์นำพา วัฒนพงษ์ และซิสเตอร์เบเนดิกสงัด วรรณรักษ์ ช่วยดูแลงานโรงเรียน

          ในปีการศึกษา 2535 ได้ขยายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพิ่มขึ้น 2 ห้อง มีนักเรียนทั้งสิ้น 544 คน มีครู 26 คน มี                ซิสเตอร์พัชรา สิริภักดีวงศ์ และซิสเตอร์ดอมินิก ซิสเตอร์คณะพระกุมารเยซู ดูแลงานโรงเรียน จนถึงปีการ ศึกษา 2536 เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 670 คน มีครูจำนวน 30 คน และในปีนี้ได้มีการปรับปรุงกิจการโรงเรียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ตามใบอนุญาตเลขที่ ชย 14/2536 จากนั้นได้ขออนุญาตขยายความจุของนักเรียนจากเดิมมาเป็น 996 คน ตามใบอนุญาตเลขที่ ชย34/2536

          ในปีการศึกษา 2537 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 723คน มีครู 30 คน มีซิสเตอร์แอนมารีย์ นิโกลาส,                                 ซิสเตอร์วรนุช ลำดวน ซิสเตอร์พระกุมารเยซู ช่วยดูแลงานโรงเรียน และได้มีการสร้างสระว่ายน้ำ และทำพิธีเปิด ในวันที่ 1 ธันวาคม 2537

          ในปีการศึกษา 2538 มีนักเรียนทั้งสิ้น 731 คน มีครู 30 คน ซิสเตอร์นำพา วัฒนพงษ์ และ ซิสเตอร์บุญเกื้อ วรีวงศ์ ช่วยดูแลงานโรงเรียน

          ในปีการศึกษา 2539 นำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ ในการเรียนการสอนตั้งแต่ ระดับอนุบาล1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 30 เครื่อง

          ในปีการศึกษา 2540 ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ครูใหญ่ จากบาทหลวงประสิทธิ์ ใหม่เพียรวงศ์ มาเป็นบาทหลวงเฉลียว วาปีกัง ตามใบอนุญาตเลขที่ ชย01/2540 ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2540 โดยมีซิสเตอร์นำพา วัฒวงษ์ ซิสเตอร์ณัฐพร โคตะพัฒน์, ซิสเตอร์วรรณรัตน์ ธรรมวงศ์ ช่วยดูแลงานโรงเรียน

          ต่อมาในเดือนมีนาคม 2541 ซิสเตอร์คณะพระกุมารเยซูได้ลาออกจากการดูแลงานโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ เนื่องจากมีบุคลากรน้อย และต้องรับผิดชอบงานเผยแพร่ศาสนา ด้านสังคมสงเคราะห์มากขึ้น บาทหลวงเฉลียว วาปีกัง จึงเป็นผู้บริหารโรงเรียนแต่เพียงผู้เดียว และมีนางบุญศรี นุฤทธิ์มนตรี ซึ่งเป็นผู้ช่วยครูใหญ่ดูแลงานโรงเรียนด้านวิชาการ

          ในเดือนเมษายน 2541 บาทหลวงเฉลียว วาปีกัง ได้ปรับปรุง ซ่อมแซม หลังคาอาคารเรียน รวมทั้งสนามกีฬาให้ได้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งเปิดสอนระดับเด็กเล็ก( 2 ขวบขึ้นไป ) และได้ขยายห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จาก 2 ห้อง เป็น 3 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 807 คน มีครู 40 คน

          ในปีการศึกษา 2543 ได้มีซิสเตอร์คณะธิดาพระราชินีมาเรียนผู้นิรมลมาช่วยดูแลงานโรงเรียนคือ ซิสเตอร์จิราภา      ศิริจันทร์ และซิสเตอร์เจริญศรี ทองอินทร์ ได้มีการเปลี่ยนแปลงครูใหญ่ จากบาทหลวงเฉลียว วาปีกัง เป็นซิสเตอร์เจริญศรี ทองอินทร์ ได้มีการขยายห้องเรียนระดับอนุบาลจาก 2 ห้องเรียน เป็นชั้นละ 3 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 954 คน มีครู 49 คน ขณะเดียวกันทางโรงเรียนได้ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ใหม่ทั้งหมด จำนวน 50 เครื่อง พร้อมทั้งติดตั้งระบบ Internet เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพ

          ในปีการศึกษา 2544 มีนักเรียนทั้งหมด 1,007 คน มีครูทั้งหมด 50 คน บาทหลวงเฉลียว วาปีกัง เป็นผู้                  รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ มีซิสเตอร์เจริญศรี ทองอินทร์ เป็นครูใหญ่

          ในปีการศึกษา 2545 ทางโรงเรียนได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั้นเดียวเพิ่มขึ้น 1 หลัง มีจำนวน 6ห้องเรียน เนื่องจากมีจำนวนนักเรียนในแต่ละห้อง เรียนมาก กอปรกับจำนวนนักเรียนได้เพิ่มขึ้น

          ในปีการศึกษา 2545 ทางโรงเรียนจึงได้ขยายห้องเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-5 ชั้นเรียนละ 3 ห้องเรียน ระดับอนุบาล 1 มี 4 ห้องเรียน ส่วนอนุบาล 2 -3 มีชั้นละ 3 ห้องเรียน รวมมีนักเรียนทังหมด 1,125 คน ระดับเด็กเล็ก 40 คน ระดับอนุบาล 383 คน ระดับประถม 702 คน มีครูทั้งหมด 53 คน

          ในปีการศึกษา 2546 มีนักเรียนทั้งหมด 1,264 คน ระดับอนุบาล 444 คน ระดับประถม820 คน มีครูทั้งสิ้น 59 คน ขณะเดียวกันได้มีการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น จำนวน 18 ห้องเรียน เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนสำหรับนักเรียนระดับอนุบาล

          ในปีการศึกษา 2547 มีนักเรียนทั้งหมด 1,414 คน ระดับอนุบาล 425 คน ระดับประถม 925 คน เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นปีแรก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียน 64 คน มีครูทั้งสิ้น 65 คน มีบาทหลวงสุข ศรจันทร์ เป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ มีซิสเตอร์เจริญศรี ทองอินทร์ เป็นครูใหญ่และซิสเตอร์กมลรัตน์ กมลสุทธิ เป็นผู้ช่วยครูใหญ่ ฝ่ายบริหาร

          ในปีการศึกษา 2548 มีนักเรียนทั้งหมด 1,607 คน มีครูทั้งสิ้น 66 ท่าน มีบาทหลวงสุข ศรจันทร์ เป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ มีซิสเตอร์เจริญศรี ทองอินทร์เป็นครูใหญ่ และซิสเตอร์กมลรัตน์ กมลสุทธิ เป็นผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายบริหาร และทางโรงเรียนได้มีการวางระบบเครือข่ายเกือบ 20 จุด เพื่อเชื่อมต่อ Internet ภายในโรงเรียน คณะครูจำนวน 12 ท่านได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณา-ภรณ์ชั้นที่ 5 ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์

          ในปีการศึกษา 2550 มีเรียนทั้งหมด 1,753 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 71 คน มีบาทหลวงสุข ศรจันทร์  ดำรงตำแหน่ง ผู้ทำการแทนผู้รับอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ

           ในปีการศึกษา 2553 มีนักเรียนทั้งหมด 1,890 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 84 คน มีบาทหลวงสมเดช         พันธ์สมบัติ ดำรงตำแหน่ง ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ นางบุญศรี นุฤทธิ์มนตรี  เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ

          ในปีการศึกษา 2555 มีนักเรียนทั้งหมด 1,910 คน ได้เปิดห้องเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแบบเข้มข้น Intensive Communicative English Program ( ICEP ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 ร่วมกับโรงเรียนธุรกิจสารสนเทศ

          ในปีการศึกษา 2556 มีนักเรียนทั้งหมด 1,880 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 97 คน ครูต่างชาติ 4คน มีบาทหลวงสมเดช พันธ์สมบัติ ดำรงตำแหน่ง ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ นางบุญศรี นุฤทธ์มนตรี เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ เปิดทำการเรียนการสอนชั้นอนุบาล 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับอนุบาล 11 ห้องเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 30 ห้องเรียน  ระดับชั้นประถมศึกษา1-3 จำนวนชั้นละ 2 ห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวนชั้นละ 1 ห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 9 ห้องเรียน

         ในปีการศึกษา 2557 มีนักเรียนทั้งหมด 1,844 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 107 คน ครูต่างชาติ 4คน มีบาทหลวงสมเดช พันธ์สมบัติ ดำรงตำแหน่ง ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ นางบุญศรี นุฤทธ์มนตรี เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ เปิดทำการเรียนการสอนชั้นอนุบาล 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับอนุบาล 11 ห้องเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 30 ห้องเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 9 ห้องเรียน