อบรมจราจร

อุบัติเหตุจราจร  จัดเป็นปัญหาสำคัญอันดันต้นๆของประเทศ  ในแต่ละปีมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากจากปัญหาดังกล่าวมีผลมาจากปัจจัยทางด้านพฤติกรรมของบุคคล  ซึ่งได้แก่  การไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่  การขาดความระมัดระวังในการขับขี่  การไม่มีมารยาทในการ   ขับขี่และการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ดังนั้นทางฝ่ายกิจการนักเรียน งานจราจรโรงเรียนได้จัดให้มีการอบรมจราจรเบื้องต้นจาก สถานีตำรวจชัยภูมิมาเป็นวิทยากร พร้อมลงมือปฏิบัติ
วัตถุประสงค์
๑.  เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความรู้ ความตระหนักความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร
๒. เพื่อฝึกให้นักเรียนได้มีจิตอาสา “ยุวจราจร” ภายในโรงเรียน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : ครูจรัญ  วงพิมล
ถ่ายภาพ : ครูธวัชชัย  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม 

[nggallery id=14].

%d bloggers like this: