อบรมการทำงานเป็นทีมหลักสูตร ๒

การทำงานเป็นทีมมีความหมายและคุณค่ามากกว่ากลุ่มคนทำงานด้วยกัน การทำงานเป็นทีมสามารถช่วยพัฒนาองค์กร หากมีทีมงานที่มีประสิทธิภาพ มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจน และมุ่งไปในทิศทางเดียวกันแล้วองค์กรนั้นย่อมประสบความสำเร็จในการทำงานอย่างแน่นอน ดังนั้นหลักสูตร “การทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาองค์กรและการสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาองค์กร หลักสูตร ๒” โดยวิทยาการผู้มีความสามารถ อาจารย์เทียร ภู่ภิญโญยิ่ง ท่านได้ช่วยอธิบายความหมายของการทำงานเป็นทีม รวมถึงองค์ประกอบและการบริหารทีมงานให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการทำงาน

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการจัดตั้งและบริหารทีมงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อได้แนวคิดการทำงานเป็นทีมและนำไปปฎิบัติจริงในการทำงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบุคคลากร
ผู้รับผิดชอบ : ครูวนิดา  ผริตะโกมล
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันที่ ๒๔-๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

Team

Team_

%d bloggers like this: