อนุบาล๓ ทัศนศึกษา

ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นผู้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มิใช่จำกัดอยู่แต่ภายในโรงเรียน และส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รักและหวงแหน สิ่งที่อยู่รอบตัวเรา  อีกทั้งฝึกให้นักเรียนรู้จักปรับตัวสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่นอีกด้วย การออกไปทัศนศึกษานอกสถาน ณ อุทยานแห่งชาติ ป่าหินงาม อ.เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิที่จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาหาความรู้ของนักเรียน และเรียนรู้ธรรมชาติ และได้เรียนรู้สิ่งใหม่นอกห้องเรียน
วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากสถานที่จริง
๒. เพื่อให้นักเรียนได้มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้
๓. เพื่อให้นักเรียนได้มีกิจกรรมร่วมกันรู้จักปรับตัวสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ต่อเพื่อน ครู ผู้อื่น
๔. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาการที่ก้าวหน้าของโลกและช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการแผนกอนุบาล
ผู้รับผิดชอบ : ครูพรจนีย์  สิงหสุรศักดิ์

ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันพุธ ที่ ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๕๖

Dokkrajeaw

%d bloggers like this: