สังสรรค์ปีใหม่ครูและพนักงานประจำปี ๒๕๖๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิเล็งเห็นความสำคัญของบุคลากรและพนักงานทุกท่าน เพราะทุกท่านมีความรู้และความสามารถแตกต่างกันซึ่งลดหลั่นกันไป ในการนี้ฝ่ายบุคลากร,ฝ่ายอภิบาล เป็นผู้ดูแลการดำเนินงานหรือปฎิบัติงานบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งทุกคนให้ความร่วมมือและมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติด้วยดีมาตลอด ดังนั้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับคณะครูและพนักงานโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จึงเห็นควรดำเนินการ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ให้กับคณะครูและพนักงาน ประจำปี 2560
วัตถุประสงค์
 :
๑. เพื่อให้ครูและพนักงานมีความสามัคคีในหมู่คณะจากการดำเนินงานร่วมกัน
๒. เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานของครูและพนักงาน
๓. เพื่อให้ครูและพนักงานได้รับความสนุกสนานในการจัดกิจกรรมการแสดง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายอภิบาล,ฝ่ายบุคลากร
ผู้รับผิดชอบ : ครูวนิดา  ผริตะโกมล,ครูพินใจคำแพง
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันพุธ ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

%d bloggers like this: