วันเข้าพรรษา ๕๘

ในวันที่ ๑๒ เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๗   เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่ง ที่พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่  ณ  ที่ใดที่หนึ่ง  ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา  ๓  เดือน  ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้  โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น  หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า  จำพรรษา  (“พรรษา” แปลว่า ฤดูฝน, “จำ” แปลว่า อยู่)  พิธีเข้าพรรษานี้ถือเป็นศาสนพิธีสำหรับพระภิกษุโดยตรง  ละเว้นไม่ได้  ไม่ว่ากรณีใดๆ  ก็ตาม  เริ่มนับตั้งแต่วันแรม  ๑  ค่ำ  เดือน  ๘  ของทุกปี  (หรือเดือน  ๘ หลัง  ถ้ามีเดือน  ๘  สองหน) และสิ้นสุดลงในวันขึ้น  ๑๕  ค่ำ  เดือน  ๑๑  หรือวันออกพรรษา เมื่อวันเข้าพรรษาเวียนมาถึงในปีหนึ่ง ๆ  หน้าที่ของพุทธศาสนิกชนในวันเข้าพรรษา  ก็นิยมทำบุญตักบาตร  ไปวัด  ฟังธรรมเทศนาด้วยถือว่าถึงวันประดิษฐานพระพุทธศาสนา  ดังนั้น  ทางฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิจึงได้จัดให้มีกิจกรรมวันเข้าพรรษา   ถวายภัตตาหาร  ปัจจัยต่าง ๆ    ตามหลักพุทธศาสนา     คณะครูและนักเรียนจึงได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยความอิ่มบุญ

วัตถุประสงค์
๑.  เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงวันสำคัญทางพุทธศาสนา
๒.  เพื่อให้นักเรียนผู้ปกครองได้ร่วมกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา
๓.  เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมดังเดิมสืบต่อไป
๔.  เพื่ออนุรักษ์ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีทางพุทธศาสนา
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
ผู้่รับผิดชอบ : ครูเอกพล  ปรารมภ์, ครูเยาวมาลย์  ราณรงค์,ครูกฤติภาส  จงจอหอ
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันพุธ ดี ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
Bud_58
%d bloggers like this: