วันวชิราวุธ

วันวชิราวุธ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ หรือวันมหาวชิราวุธ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ได้เข้าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงนานัปการ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๖ แห่งราชวงศจักรี ได้ทรงจัดตั้งกองลูกเสือไทยขึ้น เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๕๔ ซึ่งนับเป็นประเทศที่มีการจัดตั้งกองลูกเสือเป็นประเทศที่ ๓ รองจากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกาพระองค์ยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถหลายด้าน ทรงปกครองบ้านเมืองประชาชน มีชีวิตความเป็นอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุข ทรงพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง โดยเฉพาะพระองค์มีพระปรีชาสามารถเป็นพิเศษ ในด้านนิพนธ์บทประพันธ์ ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง เป็นคติสร้างสำนึกให้คนไทยรักชาติ พระองค์ทรงเป็นที่รักของชนชาวไทยทั้งชาติ พสกนิกรจึงได้พร้อมใจกันถวาย พระสมัญญานามแด่พระองค์ว่า“พระมหาธีรราชเจ้า”  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ผู้รับผิดชอบ : ครูประมาน  ทวีสัตย์
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันพุธ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

King6_58

 

%d bloggers like this: