พิธีแห่ศีลมหาสนิท ๒๕๕๙

พิธีแห่ศีลมหาสนิท สมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระเยซู วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐ น. โดยมี คุณพ่อสมเดช  พันธ์สมบัติ คุณพ่อเจ้าอาวาสวัดพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพ เป็นประธานในพิธีร่วมกับ คุณพ่อในเขตวัดชัยภูมิหลังจากพิธีมิสซาแล้ว จึงเริ่มพิธิแห่ศีลมหาสนิทโดยเริ่มแห่ศีลมหาสนิทไปยังพลับพลาแต่ละจุด โดยมีเด็กเด็กโปรยดอกไม้ตลอดทางเพื่อเป็นการเทอดเกียรติ แล้วจึงเคลื่อนขบวนแห่กลับมายังพระแท่นบนวัดเป็นจุดสุดท้ายหลังเสร็จพิธีแล้ว  และร่วมรับประทานอาหารว่างกับสัตบุรุษ  ซึ่งจัดไว้บริการสำหรับสัตบุรุษทุกท่าน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายอภิบาล
ผู้รับผิดชอบ : บาทหลวงสมเดช พันธ์สมบัติ, ครูพินใจ  คำแพง, สภาวัดพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพ และ สภาวัดในเขตจังหวัดชัยภูมิ
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันอาทิตย์ ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

Jesus_59

%d bloggers like this: