ปัจฉิม ม.๓ อินทนิล ช่อที่ ๑๐

เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาของทุกปี จะมีนักเรียนสำเร็จการศึกษา เพื่อออกไป ศึกษาต่อ  ซึ่งจะต้องทำงานและเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นๆในสังคม การมีความพร้อมทางด้านความรู้และจิตใจ ก่อนที่จะออกไปศึกษาต่อจึงมีความสำคัญยิ่งในสภาวะการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปการศึกษา ซึ่งความพร้อมทางด้านจิตใจมีความสำคัญเป็นพิเศษ ดังนั้นเพื่อให้แนวคิดแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ทางโรงเรียนจึงจัดโครงการปัจฉิมนิเทศขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักเห็นถึงคุณค่าตนเองและสถาบัน นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจก่อนที่จะจบการศึกษาและมีแนวทางในการดำเนินชีวิต ในการเรียนรู้ในระดับต่อไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ก่อนที่จะจบการศึกษาและดำเนินชีวิตได้อย่างสมบูรณ์

๒. เพื่อให้นักเรียนตระหนักเห็นคุณค่าของตนเอง และสถาบัน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : แผนกมัธยม
ผู้รับผิดชอบ : ครูศรีสุดา  ประจญกล้า
ถ่ายภาพ : ครูจตุพล  กันทอง
รายงาน : ครูนงลักษณ์ ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันศุกร์ ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙

M3_59

%d bloggers like this: