ประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ ๘

กิจกรรมการประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ “พลังแห่งธรรมชาติ” ได้ผ่านพ้นไปเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา มีโรงเรียนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกิจกรรมส่งนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมประกวดมากกว่า 1,000 คน

กิจกรรมภายในงานเริ่มต้นในช่วงเช้าเวลา 9.00 น.โดยมี นายธีระศักดิ์ ธีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น (ประธานเปิดงาน) นางเบญจมาศ ฉันทอุทิศ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาสังคม ตัวแทนจากกลุ่มบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) นายชยุต พันธุมิตร ผู้จัดการส่วนคลังปิโตเลียมขอนแก่น บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ผศ.จรัญ ชัยประทุม รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา คณะศิลปกรรมศาสตร์ (กล่าวรายงาน) คณะกรรมการตัดสินทั้ง 8 ท่าน ประกอบด้วย 1.รศ.รุ่ง ธีระพิจิตร (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 2.อาจารย์ทรงวุฒิ แก้ววิศิษฎ์ (ผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น) 3.อาจารย์วีระเดช พนมวัน ณ อยุธยา (ผู้แทนมหาวิทยาลัยศิลปากร) 4.คุณลำเพย สมานมิตร (ผู้แทนบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)) 5.อาจารย์นิพนธ์ ขันแก้ว (ผู้แทนสถาบันการศึกษาศิลปะในจังหวัดขอนแก่น) 6.อาจารย์คงศักดิ์ กุลกลางดอน (ศิลปิน) 7.อาจารย์ธีระวัฒน์ คะมะนะ (ศิลปิน) และ 8.อาจารย์ โชคชัย ตักโพธิ์ (ศิลปิน)

เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการพิธีเปิดงานในช่วงเช้า จากนั้นนักเรียนนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันได้แยกย้ายเข้าประจำกลุ่มแข่งขันซึ่งมีทั้งหมด 5 ระดับชั้นคือ ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษาตอนต้น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวะศึกษา บรรยากาศภายในการแข่งขันประกวดเป็นไปอย่างครึกครื้น สนุกสนาน มีความสุขจากผู้ร่วมแข่งขันในทุกระดับ บางคนมาเพื่อคว้ารางวัลในการประกวด และอีกหลายคนมาเพื่อหาประสบการณ์ให้กับตนเองเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านศิลปะในการนำไปหล่อหลอมหรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

สำหรับรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทางคณะศิลปกรรมศาสตร์จะประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2556 ทางเว็บไซต์คณะ http://fa.kku.ac.th ส่วนกำหนดการมอบรางวัลจะได้แจ้งเพิ่มเติมในครั้งต่อไป ภาพกิจกรรมภายในงานสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/fakhonkaenuniversity
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิได้รับรางวัลดังนี้
รางวัลยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ด.ญ.พิมลพรรณ แสงอรุณ
ด.ช.วรายุทธ ปํญโญกลาง

รางวัลดีเด่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ด.ช.ภูวนาท ดำรงเชื้อ
ด.ญ.นวพร สำราญกลาง

รางวัลดีเด่นระดับประถมศึกษาตอนต้น
ด.ญ.บัณฑิตา สบายวงษ์
ด.ญ.บุษญา ชินศิริพันธุ์
ด.ญ.ฐิติรัตน์ ปิณฑะคุปต์
ด.ญ.ธนาภรณ์ เศวตอาคเน

ร่วมแสดงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ด.ญ.เจนจิรา เชื้อสุวรรณ
ด.ช.ปิติภูมิ บุญลาภวิจิตร

ร่วมแสดงระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ด.ญ.สุชานรี แซ่ตั๋น
ด.ญ.กีรติ พิมสิม
ด.ช.ศิวกร พร้อมสันเทียะ
ด.ช.พีรณัศก์ บัวบาง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มสาระศิลปะ
ผู้รับผิดชอบ : ครูจตุพล  กันทอง
ถ่ายภาพ : ครูจตุพล  กันทอง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม

PPT

%d bloggers like this: