บัณฑิตน้อย,ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

การจัดการเรียนการสอนต้องให้ความสำคัญกับผู้เรียนเป็นหลัก โดยเฉพาะต้องสอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติ ศักยภาพ ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน การจัดโครงการบัณฑิตน้อยและมอบประกาศนียบัตร ถือเป็นประสบการณ์สำคัญที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียน  จึงมีพิธีรับอนุบัตรและ ประกาศนียบัตรเพื่อให้ผู้เรียนมีขวัญและกำลังใจในความสำเร็จของตน
วัตถุประสงค์
๑. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตน
๒. ผู้ปกครองได้ร่วมชื่นชมยินดีกับความสำเร็จของบุตรหลาน
๓. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียนต่อชุมชน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : วิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : ครูพรจนีย์  สิงหสุรศักดิ์,นางสาวเยาวลักษณ์ โมฆรัตน์
ถ่ายภาพ : ครูชิษณุพงศ์  ทาบัว
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันเสาร์ ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐

Kid_3_59

%d bloggers like this: