ฉลอง ๒๕ ปีชีวิตสงฆ์

วันศุกร์ ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ฝ่ายอภิบาล ได้จัดให้มีพิธีบูชาขอบพระคุณเพื่อโมทนาคุณพระเป็นเจ้าโอกาสฉลองหิรัญสมโภช ๒๕ ปีชีวิตสงฆ์ของคุณพ่อเปาโลสมเดช  พันธ์สมบัติ พร้อม วันฉลองศาสนนาม คุณพ่อเปาโลประเวช เตชะพิทักษ์ธรรม และคุณพ่อเปโตรสมบัติ  ประทุมตรี หลังจากจบพิธีบูชาขอบพระคุณ ได้จัดให้มีการแข่งขันฟุตบอล ระหว่างทีมพระสงฆ์ และคระครูโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ โดยมีคณะครูและนักเรียนร่วมชมและเชียร ในช่้วงเย็นเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ที่ห้องประชุมยอแซฟและระหว่างการรับประทานอาหาร มีการแสดงพนักงานโรงเรียน,คณะครูอนุบาล,ประถม,และมัธยม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายอภิบาล
ผู้รับผิดชอบ : ครูพินใจ  คำแพง
ถ่ายรูป : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันศุกร์ ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖

Celebrate

%d bloggers like this: