ฉลองวันคริสต์มาส

วันคริสต์มาส ๒๕ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญวันหนึ่ง เนื่องจากเป็นการระลึกถึง วันที่พระบุตรของพระเจ้ามาบังเกิดเป็นมนุษย์ พระองค์เป็นพระเจ้า ที่จะอยู่กับเราตลอดไป  วันคริสต์มาส คือ การฉลองวันประสูติของพระเยซู ผู้เป็นศาสดาสูงสุดของชาวคริสต์ทั่วโลก เป็นวันฉลองที่มีความสำคัญ และมีความหมายมากที่สุดวันหนึ่ง เพราะชาวคริสต์ถือว่า พระเยซู มิใช่เป็นแต่เพียงมนุษย์ธรรมดาๆ ที่มาเกิดเหมือนเด็กทั่วไป แต่พระองค์เป็นบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุด และมีพระธรรมชาติเป็นพระเจ้า และเป็นมนุษย์ในพระองค์เอง การบังเกิดของพระองค์ จึงเป็นเหตุการณ์พิเศษ ที่ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือนด้วย มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนจะรวยหรือจน คนศรัทธาหรือคนบาป ล้วนมีความสำคัญต่อหน้าพระเจ้าเสมอ เพราะตั้งแต่การเสด็จมาบังเกิดของพระเยซูนั้น พระเป็นเจ้าพระบิดาทรงเห็นพระฉายาลักษณ์ของพระบุตรในมนุษย์ทุกคน เราก็เช่นเดียวกัน เราต้องรักซึ่งกันและกันเหมือนอย่างที่เรารักพระเจ้า นั่นหมายถึงเราต้องเคารพศักดิ์ศรีของมนุษย์ทุกคน ไม่ว่าคนเหล่านั้นจะเป็นคนยากจน คนต่างชาติ หรือคนที่วางตัวเป็นศัตรูกับเรา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ เป็นโรงเรียนคาทอลิก โรงเรียนนึ่งในเครือสังฆมณฑลนครราชสีมา จึงได้จัดงานฉลองวันคริสต์มาส เพื่อให้บุคคลากรทุกฝ่ายได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส ร่วมฉลองเนื่องในโอกาสพระเยซูเจ้าลงมาบังเกิด และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีความสัมพันธ์ที่ดีประเพณีของการฉลองคริสต์มาสที่มีความเป็นมาดังกล่าวนี้ ควรเป็นสิ่งที่ชักจูงเราให้เปี่ยมไปด้วยความรักที่พร้อมที่จะรับใช้ ผู้อื่นอย่างเต็มที่ โดยทางโรงรียนได้ให้แต่ละห้องจัดตกแต่งห้อง และประกวดดาว พร้อมกับมีฐานเกมส์ให้นักเรียนได้สนุกสนาน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นักเรียนได้ทราบประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส
๒. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สนุกสนานรื่นเริง
๓. เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพระเซยูเจ้ามาบังเกิด
๔. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับครู

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายอภิบาล
ผู้รับผิดชอบ : ครูเรียว  คำมะนาง
ถ่ายภาพ: ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันอังคาร ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖

Christmas_

%d bloggers like this: