ค่ายศิลปะ ๕๘

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม  สามารถพัฒนาตนเองและร่วมมือกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม สุนทรียภาพความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพ ชีวิตมนุษย์ ดังนั้นกิจกรรมศิลปะสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนโดยตรงทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม ตลอดจนนำไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่น ในตนเองและแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์การจัดการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ ต้องการการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ผู้เรียน ต้องเรียนรู้ให้ครบถ้วนด้วยสมอง กาย ใจ ได้มีส่วนร่วมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนศิลปะ ของกลุ่มสาระศิลปะ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจัดให้มีกิจกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัมฒนาผู้เรียนในงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน นโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพเพื่อ ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะขึ้น
วัตถุประสงค์
๑.  นักเรียนที่เรียนวิชาศิลปะได้ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาศิลปะด้วยการปฏิบัติจริง
๒.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะสูงขึ้น
๓. เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
๔. นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มสาระศิลปะ
ผู้รับผิดชอบ : คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓- วันจันทร์ ที่ ๑๗  สิงหาคม ๒๕๕๘

Artcamp58

%d bloggers like this: