คณะครูอบรม STEM

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกำลังพัฒนาโครงการสะเต็มศึกษาหรือ “STEM” ซึ่งย่อมาจาก Science Technology Engineering and Mathematics Education โดยมีแนวคิดมาจากหลายประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตเรีย และเยอรมนี ที่พยายามพัฒนาแนวทางการเรียนการสอนวิชาดังกล่าวโดยทำให้เกิดการบูรณาการของการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การคิดแก้ปัญหาและการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ในชีวิตประจำวันและการทำงาน  ซึ่งเน้นเชื่อมโยงการเรียนกสอนให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน และผสานความรู้เข้ากับวิชาอื่นๆ โดยไม่แยกออกเป็นรายวิชา มีการเรียนรู้ทำโครงงานจากสถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริง (Project based Learning) เน้นเรื่องความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคม ดังนั้นฝ่ายวิชาการโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์จึงได้จัดอบรมขึ้น
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาครู ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทุกกลุ่มสาระ ให้มีความสามารถในการจัดกิจกรรมตามแนว STEM
๒. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านความมีเหตุผลให้กับครูโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : ว่าที่ร้อยตรีอาณาจักร  สมจิต
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
วัน : วันเสาร์ ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙

STEM copy

%d bloggers like this: