คณะครูอบรมครูมืออาชีพ

ครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง ดังนั้นการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญตามความต้องการของสถานศึกษาจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการทำความเข้าใจแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันของครูเพื่อที่จะได้ทราบถึงปัญหาของการสอนที่ยังไม่เกิดผลที่พึงพอใจ หรือพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถในทักษะการสอนตลอดจนการสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานของครูและเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทันต่อความต้องการของสังคมอันจะเป็นการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปฝ่ายวิชาการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน  ให้มีคุณสมบัติ และมีความเป็นครูมืออาชีพตามนโยบายของโรงเรียน

 วัตถุประสงค์
๑. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องปัญหาการสอนของครู
๒. เพื่อส่งเสริมให้ครูเกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๓.เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานของครูและเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ
ครูผู้รับผิดชอบ : ครูบุญศรี  นุฤทธิ์มนตรี
ถ่ายภาพ : ครูธวัชชัย  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม

[nggallery id=12].


%d bloggers like this: