กิจกรรมวันเด็ก

ด้วยวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี  รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดกิจกรรมสำหรับเด็ก เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งต่อประเทศชาติ  ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคงสืบไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท สิทธิหน้าที่ของตนเอง
๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ
๓. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักเียน
ผู้รับผิดชอบ : ครูจิระนันท์  เทินสระเกษ, ครูประมาน  ทวีสัตย์
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันศุกร์ ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑

%d bloggers like this: