การสอนโดยโครงงาน

การส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้แบบโครงงานนั้นได้มุ่งเน้นให้เด็กเกิดพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจและสติปัญญาซึ่งตรงตามหลักสูตร เป็นการสร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นได้ปฏิบัติจริงพร้อมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างครู ผู้ปกครองและนักเรียนซึ่งสามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นฝ่ายบุคลากรจึงได้จัดให้มีการอบรม โดยมี อาจารย์ลำพอง จันทรถาวาร เป็นวิทยากร
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการด้านการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
๒. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจและสติปัญญา
๓. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบุคลากร,ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : ครูบุญศรี  นุฤทธิ์มนตรี,ครูวนิดา ผริตะโกมล
ถ่ายภาพ : ว่าที่ร้อยตรีอาณาจักร  สมจิตฝ
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันอังคาร ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

 

Pro_59

%d bloggers like this: