บรรยากาศวันสอบกลางภาค

บรรยากาศวันสอบกลางภาค

หลังจากเรียนในห้องอย่างคร่ำเคร่ง ก็ถึงเวลาทดสอบความรู้-ความสามารถของนักเรียนแต่ละคน ทางโรงเรียนและคุณครูทุ่มเทเพื่อพยายามสร้างนักเรียนที่สามารถแก้ปัญหาได้ในชีวิตจริง ในห้องสอบจึงเป็นเพียงบททดสอบหนึ่งที่นักเรียนและคุณครูร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นแบบจำลองของชีวิตจริง และหวังว่าในวันที่มีปัญหาในชีวิต นักเรียนทุกคนจะมีความสามารถผ่านพ้นและแก้ไขได้ด้วยตัวเอง อ่านต่อ »

โรงเรียนน่าอยู่ คุณครูใจดี มีศิษย์น่ารัก

โรงเรียนน่าอยู่ คุณครูใจดี มีศิษย์น่ารัก

การเรียนการสอนที่มีบรรยากาศ สนุกบ้าง หนักบ้าง เหนื่อยบ้าง แต่ก็เป็นบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ที่ทั้งครูและนักเรียน รุ่นแล้ว รุ่นเล่า ร่วมกันสร้างขึ้นในห้องเรียน อ่านต่อ »

Have you ever seen the rain?

Have you ever seen the rain?

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. อ่านต่อ »

การ์ดวันแม่

การ์ดวันแม่

เด็กๆ ตั้งใจทำการ์ดวันแม่ เพื่อมอบให้แม่ หรือคุณป้า,คุณย่า,คุณยาย มากกว่าคะแนนคือความใส่ใจ มุ่งมั่น ที่จะทำการ์ดเพื่อมอบให้คนที่รัก อ่านต่อ »

เมนูชาวค่าย

เมนูชาวค่าย

เมนูง่ายๆ ที่ปรุงโดยลูกเสือ-เนตรนารี ป.5 อ่านต่อ »

 

ปฎิทิน

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา๒๕๖๑

เอกสารการสมัครเรียน

๑๐๐ ปี การศึกษาเอกชน

จากนี้การจัดการศึกษาของเอกชนจะมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาไทยโดยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคนไทยให้เป็นคนเก่งและคนดีของประเทศ ในอดีตที่ผ่านมาการศึกษาเอกชนคือการศึกษา  ที่นำร่องของประเทศเพราะโรงเรียนแห่งแรกของประเทศไทยคือโรงเรียนเอกชนจะเห็นได้ว่าโรงเรียนเอกชนนำหน้ามาโดยตลอดในการจัดการศึกษาของประเทศทั้งการจัดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นการสอนภาษาอังกฤษการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆที่เกิดการคิดค้นตลอดเวลาดังนั้นอย่ามองว่าเอกชนจัดการศึกษาเพื่อธุรกิจแต่โรงเรียนเอกชนทั้งหมดจัดการศึกษาเพื่อการศึกษาซึ่งทำหน้าที่ในการช่วยรัฐบาลแบ่งเบาภาระ” เลขาธิการกช. กล่าว โดยในจังหวัดชัยภูมิ ได้มีการจัดกิจกรรม ในวันเสาร์ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียนเอกชน
๒. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชนได้มีโอกาสพบปะ
๓. เพื่อให้โรงเรียนเอกชน ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ นำการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชน และประสานพลังเครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเอกชนตามนโยบายของรัฐบาล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ผู้บริหารคณะครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดชัยภูมิ
ผู้รับผิดชอบ :   ผู้บริหารคณะครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดชัยภูมิ
ถ่ายภาพ :  ครูชิษณุพงศ์  ทาบัว
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน: วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เข้าค่ายลูกเสือ ป.๕

การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ การจัดการเรียนการสอนต้องเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงฝึกกระบวนการคิด และกระบวนการจัดการ ตลอดจนการแก้ปัญหาในเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายให้ใช้กิจกรรมลูกเสือ เป็นกิจกรรมบังคับ ในหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดแนวทางพัฒนาศักยภาพของตนเองทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ ความมีระเบียบวินัย มีความสามัคคีมีความเสียสละ บำเพ็ญประโยชน์ มีทักษะและพัฒนาตนเองอยู่เสมอทางโรงเรียนจึงกำหนดให้มีการเข้าค่ายลูกเสือเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะแก่ผู้เรียนให้ตรงตามหลักสูตร ในปีการศึกษานี้ ทางระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ได้จัดให้นักเรียนเข้าค่าย ณ ค่าย 108 ริเวอร์ไซด์ จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อฝึกให้อยู่ร่วมกันได้ด้วยความรัก และความสามัคคี
๒. เพื่อฝึกให้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบตนเองได้
๓. เพื่อฝึกส่งเสริมการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
๔. เพื่อฝึกให้เป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี
๕. เพื่อฝึกทักษะทางวิชาลูกเสือ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ผู้รับผิดชอบ :  คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ถ่ายภาพ :  นายสุทธิเดช      ชูเกต
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน: วันที่ ๘-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เดินทางไกลลูกเสือสามัญ ป.๖

การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ การจัดการเรียนการสอนต้องเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงฝึกกระบวนการคิด และกระบวนการจัดการ ตลอดจนการแก้ปัญหาในเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายให้ใช้กิจกรรมลูกเสือ เป็นกิจกรรมบังคับ ในหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดแนวทางพัฒนาศักยภาพของตนเองทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ ความมีระเบียบวินัย มีความสามัคคีมีความเสียสละ บำเพ็ญประโยชน์ มีทักษะและพัฒนาตนเองอยู่เสมอทางโรงเรียนจึงกำหนดให้มีการเข้าค่ายลูกเสือเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะแก่ผู้เรียนให้ตรงตามหลักสูตร

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อฝึกให้อยู่ร่วมกันได้ด้วยความรัก และความสามัคคี
๒. เพื่อฝึกให้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบตนเองได้
๓. เพื่อฝึกส่งเสริมการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
๔. เพื่อฝึกให้เป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี
๕. เพื่อฝึกทักษะทางวิชาลูกเสือ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ผู้รับผิดชอบ :  คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ถ่ายภาพ :  ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน: วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

English Camp ป.๓

 

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคข้อมูลข่าวสารที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษาและใช้ในชีวิตประจำวันแต่การสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนพบว่านักเรียนขาดทักษะในการสื่อสารและไม่กล้าแสดงออกในการใช้ภาษาในชีวิตจริง เพราะการเรียนการสอนยังไม่มุ่งเน้นในการสื่อสารภาษาอย่างแท้จริงซึ่งอาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น การไม่ได้ฝึกกับเจ้าของภาษาในสถานการณ์จริง การไม่ได้ใช้ภาษาหลังการเรียนในชั้นเรียนแล้ว เป็นต้น  จากสาเหตุดังกล่าวเชื่อว่ากิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษซึ่งเป็นการจำลองสถานการณ์ในการฝึกทักษะภาษากับเจ้าของภาษา ครูผู้สอนและกลุ่มเพื่อน จะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะภาษอังกฤษเพิ่มขึ้นอีทางหนึ่   ทางโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จึงได้จัดค่ายในครั้งนี้  โดยทางบริษัท MAKE A WITH พร้อมกับคณะครูที่ปรึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษตามอัจฉริยภาพและความสนใจของตนเอง
๒. เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จำลองของค่าย เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษในโรงเรียน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  : คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ผู้รับผิดชอบ : คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ถ่ายภาพ :  คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันศุกร์ ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

Math Camp ป.๑

ค่ายคณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมคณิตศาสตร์ประเภทหนึ่งของการศึกษาศาสตร์นอกห้องเรียน โดยจัดให้นักเรียนได้เข้ามาร่วมกิจกรรมร่วมแรงกัน  พร้อมทั้งมีการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการและเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางคณิตศาสตร์  ทักษะกระบวนการและประสบการณ์ตรงทางด้านคณิตศาสตร์ โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการอนุเคราะห์จาก  คณะอาจารย์และ นักศึกษาปีที่ ๔ สาขาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
จุดประสงค์
๑. เพื่อให้การเรียนการสอนคณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงนอกการเรียนในห้องเรียน
๓. เพื่องส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดและมีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
๔. เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
๕. เพื่อฝึกให้นักเรียนมีวินัย  รู้จักเสียสละ  ตรงต่อเวลา  รู้จักเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ผู้รับผิดชอบ : คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ถ่ายภาพ :  คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันพุธ ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ณ สวนเสาวณีย์ บัวใหญ่

การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ การจัดการเรียนการสอนต้องเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงฝึกกระบวนการคิด และกระบวนการจัดการ ตลอดจนการแก้ปัญหาในเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายให้ใช้กิจกรรมลูกเสือ เป็นกิจกรรมบังคับ ในหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดแนวทางพัฒนาศักยภาพของตนเองทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ ความมีระเบียบวินัย มีความสามัคคีมีความเสียสละ บำเพ็ญประโยชน์ มีทักษะและพัฒนาตนเองอยู่เสมอทางโรงเรียนจึงกำหนดให้มีการเข้าค่ายลูกเสือเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะแก่ผู้เรียนให้ตรงตามหลักสูตร

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อฝึกให้อยู่ร่วมกันได้ด้วยความรัก และความสามัคคี
๒. เพื่อฝึกให้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบตนเองได้
๓. เพื่อฝึกส่งเสริมการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
๔. เพื่อฝึกให้เป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี
๕. เพื่อฝึกทักษะทางวิชาลูกเสือ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : ครูศรีสุดา  เทินสระเกษ พร้อมคณะครูมัธยม
ถ่ายภาพ : ครูชิษณุพงศ์  ทาบัว
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน: วัน ๒๕-๒๖ มกราคม ๒๕๖๑