Open House

 

เมนูหลัก >>

เป้าหมายสำคัญของการจัดการศึกษา คือการจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสังคม ชุมชน ให้เป็นสังคม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียนโดยการศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคม เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ดังนั้นสถานศึกษาจึงแสวงหาการมีส่วนร่วมมือระหว่างบ้าน องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ของผู้เรียนและชุมชน มีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรต่างๆ อย่างทั้วถึง ดังนั้นโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จึงได้จัดงาน Open House ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
วัตถุประสงค์
  ๑. เพื่อให้ผู้ปกครองกลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลการรับนักเรียน และแนวทางในการรับนักเรียนโดยตรงจากทางโรงเรียน
  ๒. เพื่อสร้างความเข้าใจและสานสัมพันธ์อันดีกับโรเรียนภายนอก และผู้ปกครองนักเรียน 
  ๓. เพื่อแสดงผลงาน และความสามารถของนักเรียน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : ครูบุญศรี  นุฤทธิ์มนตรี
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันศุกร์ ที ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

Open House

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ในสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข...

 
มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ เป็นโรงเรียนคาทอลิก อยู่ภายใต้กระบวนการดำเนินงานและดูแลของสังฆมณฑลนครราชสีมา...

 
นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง...

 
นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...

 
การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา

การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา

แผนพัฒนาคุณภาพเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการ เสมือนเข็มทิศและแผนที่...