English Camp ๕๘

 

เมนูหลัก >>

การเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  ปี พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็นเรื่องเร่งด่วนของ สถานศึกษา และทุกภาคส่วนที่จะต้องให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนที่อยู่ในความดูแล  การก้าวสู่อาเซียนเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้้งใหญ่ โรงเรียนจะต้องเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะด้านเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ  ต้องได้รับการพัฒนาและปลูกฝังให้ทราบข้อมูลว่าประเทศกำลังจะเดินไปในทิศทางไหน  ต้องปลูกฝังเด็กและเยาวชนที่ยังไม่ทราบว่าอาเซียนคืออะไร  ถ้าหากรับรู้ร่วมกันก็จะทำให้การพัฒนาไปในทางเดียวกัน  เยาวชนเป็นส่วนสำคัญในอนาคตข้างหน้าที่จะมาพัฒนาประเทศ โดยทุกคนต้องช่วยกันเพื่อประเทศของเราดังนั้นทางโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จึงได้จัดค่ายในครั้งนี้  โดยทางบริษัท MAKE A WITH พร้อมกับคณะครูที่ปรึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๕
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ตามความถนัดและความสนใจในบรรยากาศที่สนุกสนานนอกห้องเรียน
๒. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะมีสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้อื่น  โดยการทำกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
๓. เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศให้นักเรียนมีความรู้สึกผ่อนคลาย  ร่วมกิจกรรมต่างๆ  ที่จัดให้ด้วยความสนุกสนานเป็นการสร้างความมั่นใจความกล้าแสดงออก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  : กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
ผู้รับผิดชอบ : คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ถ่ายภาพ : ครูชิษณุพงษ์  ทาบัว
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันพุธ ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

https://plus.google.com/photos/109749828438769129080/albums/6184896554518604977

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๐

๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๐

“สุนทรภู่” เป็นนักกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียงก้องโลก โดยเฉพาะกลอนนิทานเรื่อง...

 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ในสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข...

 
มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ เป็นโรงเรียนคาทอลิก อยู่ภายใต้กระบวนการดำเนินงานและดูแลของสังฆมณฑลนครราชสีมา...

 
นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง...

 
นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...