ค่ายภาษาอังกฤษ ป.๖

 

เมนูหลัก >>

การเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  ปี พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็นเรื่องเร่งด่วนของ สถานศึกษา และทุกภาคส่วนที่จะต้องให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนที่อยู่ในความดูแล  การก้าวสู่อาเซียนเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้้งใหญ่ โรงเรียนจะต้องเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะด้านเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ  ต้องได้รับการพัฒนาและปลูกฝังให้ทราบข้อมูลว่าประเทศกำลังจะเดินไปในทิศทางไหน  ต้องปลูกฝังเด็กและเยาวชนที่ยังไม่ทราบว่าอาเซียนคืออะไร  ถ้าหากรับรู้ร่วมกันก็จะทำให้การพัฒนาไปในทางเดียวกัน  เยาวชนเป็นส่วนสำคัญในอนาคตข้างหน้าที่จะมาพัฒนาประเทศ โดยทุกคนต้องช่วยกันเพื่อประเทศของเรา ในการจัดค่ายในครั้งนี้  ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ โดยมีคณะครูและนักศึกษาจากเอกภาษาอังกฤษมาจัดกิจกรรม พร้อมกับคณะครูกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ และครูที่ปรึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ตามความถนัดและความสนใจในบรรยากาศที่สนุกสนานนอกห้องเรียน
๒. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะมีสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้อื่น  โดยการทำกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
๓. เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศให้นักเรียนมีความรู้สึกผ่อนคลาย  ร่วมกิจกรรมต่างๆ  ที่จัดให้ด้วยความสนุกสนานเป็นการสร้างความมั่นใจความกล้าแสดงออก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  : กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
ผู้รับผิดชอบ : ครูมลีทิพย์  อาจประจักษ์, ครูภัทราวรรณ  วงษ์นรา
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันเสาร์ ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗

Eng

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
มารีย์เกมส์ครั้งที่ ๓๐

มารีย์เกมส์ครั้งที่ ๓๐

ด้วยทางภาครัฐได้ส่งเสริมและรณรงค์ให้หน่วยงานราชการตลอดจนชุมชนต่างๆ...

 
อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...

 
อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

โรงเรียนที่มีคุณภาพ จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือที่ช่วยในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ...

 
กิจกรรมวันแม่อนุบาล

กิจกรรมวันแม่อนุบาล

วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ...

 
English Camp ป.๖

English Camp ป.๖

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...