D.A.R.E

 

เมนูหลัก >>

   โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน  (Drug Abuse Resistance Education) หรือที่เรียกกันโดยย่อว่าโครงการแดร์ (D.A.R.E.) เป็นโครงการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้คิดค้นหลักสูตรขึ้นเพื่อสอนนักเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเกี่ยวกับทักษะต่าง ๆ เพื่อให้สามารถหลีกเลี่ยงการเข้าไปข้องแวะกับยาเสพติด แก๊งก๊วน และพฤติกรรมแห่งความรุนแรงที่เกิดจากแรงกดดันที่มาจากการชักชวนของเพื่อนร่วมชั้นเรียนซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่มีลักษณะของการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุโดยการป้องกันปัญหามิให้เกิดขึ้น

โครงการดังกล่าวได้รับการริเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1983 (พ.ศ. 2526) โดยตำรวจแห่งมลรัฐลอสแองเจลลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา จากความสำเร็จของโครงการดังกล่าวทำให้โรงเรียนประมาณร้อยละ 70 ในสหรัฐอเมริกาได้นำหลักสูตรแดร์ไปสอนในโรงเรียน ที่สำคัญสหรัฐอเมริกาได้ให้ความสำคัญกับโครงการนี้ถึงขนาดที่ได้มีการกำหนดให้หนึ่งวันในแต่ละปีเป็น วันแดร์แห่งชาติ (National D.A.R.E. Day) เพื่อรำลึกถึงวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ และประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกถึง 43 ประเทศรวมทั้งประเทศไทยได้นำหลักสูตรแดร์ไปปรับใช้ในประเทศของตน โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่ 41ที่รับโครงการแดร์เป็นโครงการของประเทศตั้งแต่ในพ.ศ.2541

การที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปสอนนักเรียนในโรงเรียนส่งผลให้เกิดผลดีต่าง ๆ มากมายต่อชุมชนคือ (1) น้อง ๆ นักเรียนมีความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่รู้สึกเกรงกลัวที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ (2) น้อง ๆ นักเรียนได้เข้าใจบทบาทของเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ามีบทบาทอื่น ๆ อีกมากมายในการช่วยเหลือสังคมมิใช่แค่เพียงจับกุมผู้ร้ายเท่านั้น (3) ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างน้อง ๆ นักเรียนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เนื่องจากน้อง ๆ นักเรียนมาจากหลายชุมชนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งมีกำลังจำกัดไม่สามารถเข้าไปดูแลได้อย่างทั่วถึง (4) เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถเป็นตัวเชื่อมไปสู่ประเด็นอื่น ๆ ของสังคมที่นอกเหนือไปจากเรื่องยาเสพติด (5) ก่อให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ตำรวจในประเด็นสังคมต่าง ๆ โดยน้อง ๆ นักเรียนจะเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าไปสอนในโรงเรียนว่า “ครูแดร์

ในประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้ดำเนินโครงการฝึกฝนตำรวจภูธรทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตรแดร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหลักสูตรแดร์นั้นมีการสอนในสองระดับคือประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยเนื้อหาในสองระดับดังกล่าวมีความแตกต่างกันเล็กน้อยตามระดับของผู้เรียน การเรียนการสอนใช้ระยะเวลาทั้งหมด 10 คาบ คาบละ 1 ชั่วโมง ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วย (1) การแนะนำโครงการแดร์ (2) บุหรี่กับนักเรียน (3) ม่านควัน (4) เหล้ากับนักเรียน (5) ความจริง (6) รากฐานของมิตร (7) การรวมทุกสิ่งทุกอย่างเข้าด้วยกัน (8) การกระทำของแต่ละคน (9) ฝึก ฝึก ฝึก และ (10) กิจกรรมพิเศษ โดยหลักสูตรแดร์ได้ครอบคลุมยาเสพติดมากมายหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดที่รู้จักกันดีอย่างบุหรี่ ไปจนกระทั่งยาเสพติดที่สร้างปัญหาให้กับสังคมอย่างกระท่อมและยาบ้า การวัดผลหลังการอบรมกระทำโดยการให้น้อง ๆ นักเรียนเขียนเรียงความเรื่องยาเสพติดเพื่อเป็นการวัดความรู้ความเข้าใจ ที่น้อง ๆ ได้รับไปจากชั้นเรียน โดยมีการประกวดการเขียนเรียงความด้วย ผู้ที่ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลในพิธีมอบประกาศนียบัตรเมื่อสิ้นสุดการอบรม

คำว่าแดร์ (DARE) ประกอบด้วยตัวอักษร4 ตัว โดย D ย่อมาจาก Drug แปลว่า “ยาเสพติดA ย่อมาจาก Abuse แปลว่า “ใช้ในทางที่ผิด” R ย่อมาจาก Resistance แปลว่า “การต่อต้านขัดขืน” และ E ย่อมาจาก Education แปลว่า “การศึกษา” ทั้งหมดจึงแปลว่า “การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด” นอกจากนี้ DARE ยังเป็นคำในภาษาอังกฤษที่แปลว่า “กล้าหาญ” อีกด้วย โครงการนี้จึงเปรียบเสมือนการที่อบจ.ตรังและตำรวจภูธรจังหวัดตรังชักชวนน้อง ๆ นักเรียนให้รวบรวมความกล้าเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดนั่นเอง ที่สำคัญ ในโครงการนี้ DARE ยังเป็นตัวย่อของกระบวนการการตัดสินใจเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาอีกด้วย โดย D ย่อมาจากDefine หมายถึง การกำหนดให้ชัดเจนว่าปัญหาอุปสรรคและโอกาสมีอะไรบ้าง ย่อมาจาก Assess หมายถึง การประเมินทางเลือกแต่ละทางที่มีอยู่ R ย่อมาจาก Respond หมายถึง การตอบสนองโดยการตัดสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งที่มีอยู่เพื่อแก้ปัญหา และE ย่อมาจาก Evaluate หมายถึง การประเมินว่าการตัดสินใจที่ได้กระทำลงไปเป็นการตัดสินใจที่ดีหรือไม่ คือได้เลือกทางเลือกที่ดีที่สุดที่มีอยู่หรือไม่

อ้างอิง :  http://pe.rayong.police.go.th/pr100.html

DARE

 

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
มารีย์เกมส์ครั้งที่ ๓๐

มารีย์เกมส์ครั้งที่ ๓๐

ด้วยทางภาครัฐได้ส่งเสริมและรณรงค์ให้หน่วยงานราชการตลอดจนชุมชนต่างๆ...

 
อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...

 
อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

โรงเรียนที่มีคุณภาพ จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือที่ช่วยในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ...

 
กิจกรรมวันแม่อนุบาล

กิจกรรมวันแม่อนุบาล

วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ...

 
English Camp ป.๖

English Camp ป.๖

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...