ประกวดดาว ประดับห้อง ..Joy to the world

 

เมนูหลัก >>

วันที่ ๒๕ ของทุกปีประเพณีที่ถือว่าสำคัญสำหรับชาวคริสต์ คือประเพณีการฉลองวันคริสต์มาส ซึ่งเป็นการฉลองการประสูติของพระเยซูเจ้า พระองค์เป็นผู้ประทานความชื่นชมยินดี ความรัก ความสามัคคี และสันติลงมาสู่ชาวโลก และเป็นวันที่ทุกคนมีความสุข และสมควรที่จะต้องมีเฉลิมฉลองเพื่อแสดงความยินดี ซึ่งการจัดงานรื่นเริงในวันคริสต์มาสนี้ ทางโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนที่นับถือศาสนาคริสต์ ได้จัดกิจกรรม “ประกวดดาว ประดับห้อง” เพื่อให้เด็กเห็นความสำคัญในวันนี้ และนักเรียนทุกคนร่วมแสดงความยินดีและมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดาว และตกแต่งห้องในเทศกาล วันคริสต์มาส
วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส
๒. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถเนื่องในในเทศกาลรื่นเริง
๓. เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลวันคริสต์มาส

ผลรางวัล
ระดับอนุบาล 
ที่ ๑ อนุบาล ๓/๒ ครูทรรศนีย์  สีนอก
ที่ ๒ อนุบาล ๒/๔ ครูสุภาวดี  คุ้มกุดขมิ้น
ที่ ๓ อนุบาล ๑/๒ ครูกรรณิการ์  กางกรณ์
ระดับประถม ป.๑-๓
ที่ ๑ ป.๒/๑ ครูลำภู  จำพันธ์
ที่ ๒ ป.๒/๒ ครูสุจิตรา โอสวัสดิ์
ที่ ๓ ป.๒/๓ ครูจันทร์เพ็ญ ประพันธ์ชัย
ระดับประถม ป.๔-๖
ที่ ๑ ป.๖/๕ ครูมลีทิพย์ อาจประจักษ์
ที่ ๒ ป.๔/๔ ครูอรอุมา  คำย่อย
ที่ ๓ ครูอาริยา  สีมา
ระดับมัธยม
ที่ ๑ ม.๓/๑ ครูจีรวรรณ  ฝาชัยภูมิ
ที่ ๒ ม.๓/๒ ครูนิภาพร  แก้วยก
ที่ ๓ ม.๓/๔ ครูสมคิด  ห่อไธสง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายอภิบาล
ผู้รับผิดชอบ : ครูพินใจ  คำแพง,ครูพิชญ์ญาภัทร เพียรประโยชน์
ถ่ายภาพ: ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม 

Star

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๐

๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๐

“สุนทรภู่” เป็นนักกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียงก้องโลก โดยเฉพาะกลอนนิทานเรื่อง...

 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ในสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข...

 
มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ เป็นโรงเรียนคาทอลิก อยู่ภายใต้กระบวนการดำเนินงานและดูแลของสังฆมณฑลนครราชสีมา...

 
นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง...

 
นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...