รอบรั้วมารีย์

 
 
นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความต้องการที่จ […]

 
นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต […]

 
การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา

การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา

แผนพัฒนาคุณภาพเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการ เสมื […]

 
สัมมนาประจำปี ๒๕๕๙

สัมมนาประจำปี ๒๕๕๙

มื่อวันที่ ๑๓-๑๔  มีนาคม ๒๕๖๐  ผู้บริหารคณะครู และพนักง […]

 
บัณฑิตน้อย,ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

บัณฑิตน้อย,ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

การจัดการเรียนการสอนต้องให้ความสำคัญกับผู้เรียนเป็นหลัก […]

 
ปัจฉิม ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ปัจฉิม ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

การที่คนเราจะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดีและมีควา […]

 
ยอดนักออมระดับยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ยอดนักออมระดับยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดำรงอย […]

 
ปัจฉิม ม.๓ อินทนิล ช่อที่ ๑๑

ปัจฉิม ม.๓ อินทนิล ช่อที่ ๑๑

เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาของทุกปี จะมีนักเรียนสำเร็จการศึก […]

 
ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ […]

 
Open House

Open House

เป้าหมายสำคัญของการจัดการศึกษา คือการจัดให้มีการศึกษาตล […]