Art for Kids อนุบาล ๒

 

เมนูหลัก >>

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม  สามารถพัฒนาตนเองและร่วมมือกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม สุนทรียภาพความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพ ชีวิตมนุษย์ ดังนั้นกิจกรรมศิลปะสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนโดยตรงทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม ตลอดจนนำไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่น ในตนเองและแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์การจัดการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ ต้องการการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ผู้เรียน ต้องเรียนรู้ให้ครบถ้วนด้วยสมอง กาย ใจ ได้มีส่วนร่วมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนศิลปะ  โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจัดให้มีกิจกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัมฒนาผู้เรียนในงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน นโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพเพื่อ ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะขึ้น
วัตถุประสงค์
๑.  นักเรียนที่เรียนวิชาศิลปะได้ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาศิลปะด้วยการปฏิบัติจริง
๒.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะสูงขึ้น
๓. เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
๔. นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะครูแผนกอนุบาล
ผู้รับผิดชอบ : คณะครูแผนกอนุบาล
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันพุธ ที ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

Art for Kids K_2

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
มารีย์เกมส์ครั้งที่ ๓๐

มารีย์เกมส์ครั้งที่ ๓๐

ด้วยทางภาครัฐได้ส่งเสริมและรณรงค์ให้หน่วยงานราชการตลอดจนชุมชนต่างๆ...

 
อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...

 
อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

โรงเรียนที่มีคุณภาพ จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือที่ช่วยในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ...

 
กิจกรรมวันแม่อนุบาล

กิจกรรมวันแม่อนุบาล

วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ...

 
English Camp ป.๖

English Camp ป.๖

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...