รากเหง้าวัฒนธรรมไทย

 

เมนูหลัก >>

การแต่งกายสุภาพ มิดชิด ในการไปวัด หรือทำบุญในทางศาสนา ต้องแต่งกายมิดชิด เป็นค่านิยมของหญิงไทยในสมัยก่อน และเป็นวัฒนธรรมที่สวยงามในการแต่งกาย เพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมอันดีของ ชาติ จึงเป็นเรื่องสำคัญ และเป็นเอกลักษณ์ ของชาติ เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยอย่างแท้จริง และเป็นศีลธรรมอันดีของประชาชนเป็นการส่งเสริม สืบสาน มรดกทางวัฒนธรรมด้านร่างกาย อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการแต่งกายที่ดีงาม
๒.เพื่อให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าการกาย ทางด้านวัฒนธรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
ผู้รับผิดชอบ : ครูอรนงค์  มานะเสถียร
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันจันทร์ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

Thaisin

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๐

๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๐

“สุนทรภู่” เป็นนักกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียงก้องโลก โดยเฉพาะกลอนนิทานเรื่อง...

 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ในสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข...

 
มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ เป็นโรงเรียนคาทอลิก อยู่ภายใต้กระบวนการดำเนินงานและดูแลของสังฆมณฑลนครราชสีมา...

 
นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง...

 
นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...