รากเหง้าวัฒนธรรมไทย

 

เมนูหลัก >>

การแต่งกายสุภาพ มิดชิด ในการไปวัด หรือทำบุญในทางศาสนา ต้องแต่งกายมิดชิด เป็นค่านิยมของหญิงไทยในสมัยก่อน และเป็นวัฒนธรรมที่สวยงามในการแต่งกาย เพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมอันดีของ ชาติ จึงเป็นเรื่องสำคัญ และเป็นเอกลักษณ์ ของชาติ เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยอย่างแท้จริง และเป็นศีลธรรมอันดีของประชาชนเป็นการส่งเสริม สืบสาน มรดกทางวัฒนธรรมด้านร่างกาย อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการแต่งกายที่ดีงาม
๒.เพื่อให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าการกาย ทางด้านวัฒนธรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
ผู้รับผิดชอบ : ครูอรนงค์  มานะเสถียร
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันจันทร์ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

Thaisin

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
มารีย์เกมส์ครั้งที่ ๓๐

มารีย์เกมส์ครั้งที่ ๓๐

ด้วยทางภาครัฐได้ส่งเสริมและรณรงค์ให้หน่วยงานราชการตลอดจนชุมชนต่างๆ...

 
อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...

 
อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

โรงเรียนที่มีคุณภาพ จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือที่ช่วยในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ...

 
กิจกรรมวันแม่อนุบาล

กิจกรรมวันแม่อนุบาล

วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ...

 
English Camp ป.๖

English Camp ป.๖

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...