รากเหง้าวัฒนธรรมไทย

 

เมนูหลัก >>

การแต่งกายสุภาพ มิดชิด ในการไปวัด หรือทำบุญในทางศาสนา ต้องแต่งกายมิดชิด เป็นค่านิยมของหญิงไทยในสมัยก่อน และเป็นวัฒนธรรมที่สวยงามในการแต่งกาย เพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมอันดีของ ชาติ จึงเป็นเรื่องสำคัญ และเป็นเอกลักษณ์ ของชาติ เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยอย่างแท้จริง และเป็นศีลธรรมอันดีของประชาชนเป็นการส่งเสริม สืบสาน มรดกทางวัฒนธรรมด้านร่างกาย อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการแต่งกายที่ดีงาม
๒.เพื่อให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าการกาย ทางด้านวัฒนธรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
ผู้รับผิดชอบ : ครูอรนงค์  มานะเสถียร
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันจันทร์ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

Thaisin

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
กิจกรรมวันแม่อนุบาล

กิจกรรมวันแม่อนุบาล

วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ...

 
English Camp ป.๖

English Camp ป.๖

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...

 
English Camp M.1-3

English Camp M.1-3

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...

 
ค่ายคณิตศาสตร์ ป.๕

ค่ายคณิตศาสตร์ ป.๕

ค่ายคณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมคณิตศาสตร์ประเภทหนึ่งของการศึกษาศาสตร์นอกห้องเรียน...

 
วันภาษาไทย ๒๕๖๐

วันภาษาไทย ๒๕๖๐

ภาษาเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมายาวนานหลายยุค...