เตรียมความพร้อมสอบ O-Net

 

เมนูหลัก >>

เนื่องด้วยทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายจัดให้มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ขึ้นเพื่อเป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียนแต่ละโรงเรียน และเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนแต่ละช่วงชั้นด้วย นอกจากนี้ผลคะแนนสอบที่นักเรียนได้รับ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักเรียนเอง เพราะสามารถใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการศึกษาต่อระดับสูงขึ้นไป   ดังนั้นทางฝ่ายวิชาการจึงจัดให้มีโครงการเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ของนักเรียนในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน โดยได้ดำเนินการทบทวน เตรียมความพร้อมในการสอบ O-Net ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน จนถึงปัจจุบัน และในสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้าย ได้มีการทบทวนอีกครั้งเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้สำหรับนักเรียน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
๒. เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการสอบ O-NET

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : ครูมลีทิพย์  อาจจประจักษ์, ครูภรัทราวรรณ  วงษ์นรา
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม

ONET

 

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
มารีย์เกมส์ครั้งที่ ๓๐

มารีย์เกมส์ครั้งที่ ๓๐

ด้วยทางภาครัฐได้ส่งเสริมและรณรงค์ให้หน่วยงานราชการตลอดจนชุมชนต่างๆ...

 
อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...

 
อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

โรงเรียนที่มีคุณภาพ จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือที่ช่วยในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ...

 
กิจกรรมวันแม่อนุบาล

กิจกรรมวันแม่อนุบาล

วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ...

 
English Camp ป.๖

English Camp ป.๖

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...