เดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ ครั้งที่ ๒

 

เมนูหลัก >>

การมีสุขภาพที่ดี เป็นความปรารถนาของคนทุกคน เพราะการมีสุขภาพที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดความสุข และส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ในที่สุด เพราะคำว่า สุขภาพ       มีความหมาย คือ สภาวะแห่ง   ความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมด้วยดี ไม่ใช่เพียงแต่ความปราศจากโรค หรือทุพพลภาพเท่านั้น(องค์การอนามัยโลก 2491) ดังนั้น การออกกำลังกาย จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถผ่อนคลายความตึงเครียดได้ในทุกเพศทุกวัย ซึ่งโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ  ได้จัดทำโครงการ เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน เทิดพระเกียรติ ขึ้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๗  พรรษา  นอกจากนั้นรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย นำไปให้ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV  ณ ศูนย์มารีย์สงเคราะห์หนองบัวโคก อ.จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๗  พรรษา 

๒. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและกระตุ้นให้ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการ 
ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืน 
๓. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี 
๔. เพื่อแบ่งปันช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV  ณ ศูนย์มารีย์สงเคราะห์หนองบัวโคก อ.จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักเรียน, กลุ่มสาระสุขพลศึกษา
ผู้รับผิดชอบ ครูจรัญ  วงพิมล, ครูเอกสิทธิ์  ทิพย์แสนพรหม
ถ่ายภาพ : ครูอาณาจักร  สมจิต
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันเสาร์ ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

FunRun

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๐

๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๐

“สุนทรภู่” เป็นนักกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียงก้องโลก โดยเฉพาะกลอนนิทานเรื่อง...

 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ในสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข...

 
มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ เป็นโรงเรียนคาทอลิก อยู่ภายใต้กระบวนการดำเนินงานและดูแลของสังฆมณฑลนครราชสีมา...

 
นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง...

 
นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...