เดิน-วิ่งการกุศล ฉลองครบรอบ ๒๕ ปีโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ

 

เมนูหลัก >>

การจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศล  ครั้งที่ ๑ ฉลองครบรอบ ๒๕ ปีโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิเพื่อต้องการให้บุคลากรในสถานศึกษามีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง พร้อมกันนี้รายได้ทั้งหมดจากการ เดิน-วิ่ง การกุศล นำไปช่วยเหลือสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน กิจกรรมการเดิน-วิ่ง นอกจากจะทำให้สุขภาพกายและจิตแข็งแรงแล้ว ยังถือว่าผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมคือผู้นำการรณรงค์การออกกำลังกายที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมสืบไป
วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อนำรายได้สนับสนุนการจัดการศึกษา
๒. เพื่อต้องการให้คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง
๓. เพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน,กลุ่มสาระสุขพลศึกษา
ผู้รับผิดชอบ : ครูจรัญ  วงพิมล
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันเสาร์ ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๖

Mini

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
กิจกรรมวันแม่อนุบาล

กิจกรรมวันแม่อนุบาล

วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ...

 
English Camp ป.๖

English Camp ป.๖

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...

 
English Camp M.1-3

English Camp M.1-3

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...

 
ค่ายคณิตศาสตร์ ป.๕

ค่ายคณิตศาสตร์ ป.๕

ค่ายคณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมคณิตศาสตร์ประเภทหนึ่งของการศึกษาศาสตร์นอกห้องเรียน...

 
วันภาษาไทย ๒๕๖๐

วันภาษาไทย ๒๕๖๐

ภาษาเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมายาวนานหลายยุค...