เดิน-วิ่งการกุศล ฉลองครบรอบ ๒๕ ปีโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ

 

เมนูหลัก >>

การจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศล  ครั้งที่ ๑ ฉลองครบรอบ ๒๕ ปีโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิเพื่อต้องการให้บุคลากรในสถานศึกษามีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง พร้อมกันนี้รายได้ทั้งหมดจากการ เดิน-วิ่ง การกุศล นำไปช่วยเหลือสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน กิจกรรมการเดิน-วิ่ง นอกจากจะทำให้สุขภาพกายและจิตแข็งแรงแล้ว ยังถือว่าผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมคือผู้นำการรณรงค์การออกกำลังกายที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมสืบไป
วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อนำรายได้สนับสนุนการจัดการศึกษา
๒. เพื่อต้องการให้คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง
๓. เพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน,กลุ่มสาระสุขพลศึกษา
ผู้รับผิดชอบ : ครูจรัญ  วงพิมล
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันเสาร์ ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๖

Mini

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
มารีย์เกมส์ครั้งที่ ๓๐

มารีย์เกมส์ครั้งที่ ๓๐

ด้วยทางภาครัฐได้ส่งเสริมและรณรงค์ให้หน่วยงานราชการตลอดจนชุมชนต่างๆ...

 
อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...

 
อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

โรงเรียนที่มีคุณภาพ จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือที่ช่วยในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ...

 
กิจกรรมวันแม่อนุบาล

กิจกรรมวันแม่อนุบาล

วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ...

 
English Camp ป.๖

English Camp ป.๖

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...