เดิน-วิ่งการกุศล ฉลองครบรอบ ๒๕ ปีโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ

 

เมนูหลัก >>

การจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศล  ครั้งที่ ๑ ฉลองครบรอบ ๒๕ ปีโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิเพื่อต้องการให้บุคลากรในสถานศึกษามีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง พร้อมกันนี้รายได้ทั้งหมดจากการ เดิน-วิ่ง การกุศล นำไปช่วยเหลือสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน กิจกรรมการเดิน-วิ่ง นอกจากจะทำให้สุขภาพกายและจิตแข็งแรงแล้ว ยังถือว่าผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมคือผู้นำการรณรงค์การออกกำลังกายที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมสืบไป
วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อนำรายได้สนับสนุนการจัดการศึกษา
๒. เพื่อต้องการให้คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง
๓. เพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน,กลุ่มสาระสุขพลศึกษา
ผู้รับผิดชอบ : ครูจรัญ  วงพิมล
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันเสาร์ ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๖

Mini

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๐

๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๐

“สุนทรภู่” เป็นนักกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียงก้องโลก โดยเฉพาะกลอนนิทานเรื่อง...

 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ในสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข...

 
มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ เป็นโรงเรียนคาทอลิก อยู่ภายใต้กระบวนการดำเนินงานและดูแลของสังฆมณฑลนครราชสีมา...

 
นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง...

 
นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...