อาคารสถานที่

 

เมนูหลัก >>

อารคารเรียน หลัง
ห้องเรียน ๕๙ ห้อง
ห้องปฎิบัติการทั้งหมด  ๑๗ ห้อง
๑. ห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง
๒. ห้องวิทยาศาสตร์ ห้อง
๓. ห้องพยาบาล ห้อง
๔. ห้องดนตรี ห้อง
๕. ห้องศาสนสัมพันธ์ ห้อง
๖. ห้องแนะแนว ห้อง
๗. ห้องพลศึกษา ห้อง
๘. ห้องลูกเสือ ห้อง
๙. ห้องสื่อการเรียนการสอน            ๒          ห้อง
๑๐.ห้องสหกรณ์ ห้อง
๑๑. ห้องไอที ห้อง
๑๒. ห้องคณิตศาสตร์ ห้อง
๑๓. ห้องสมุด ห้อง

 

 

 

ห้องดนตรี

 

สระว่ายน้ำ

 

ห้องสมุด

 

ห้องเด็กเล็ก เนอร์สเซอรี่ (Nursery)

 

[หน่วยงานที่รับผิดชอบ:ฝ่ายวิชาการ   รายงาน:ครูอนันต์ เติมพันธุ์]