เกี่ยวกับโรงเรียน

 

เมนูหลัก >>

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ชัยภูมิ

ในราวปี ค.ศ. 1976 (พ.ศ.2519) บาทหลวงมารี ตาแวนแน็ก ซึ่งเป็นมิชชันนารี ชาวฝรั่งเศส รับผิดชอบกลุ่มคริสตชนละแวกชัยภูมิ ได้ซื้อที่ดินผืนปัจจุบันนี้ เป็นเงินราว 250,000 บาท เนื้อที่ทั้งหมดราว 12 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา ท่านได้วัดการถมที่ดินบางส่วน เพื่อสร้างเป็นที่พักอาศัย และโรงสวด และบ้านพักคนงานด้วย

ต่อมาในราวปี ค.ศ. 1982 (พ.ศ.2525) เดือนเมษายน ท่านได้ถึงแก่มรณะภาพบาทหลวงสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ ได้รับมอบหมายนี้ทำหน้าที่ต่อจากท่าน บาทหลวงสมชัยได้ติดต่อกับชาวบ้านแถบนั้น ๆ หลายแห่ง เผอิญท่านรับผิดชอบงานพัฒนาชนบทอยู่ด้วย จึงได้ประสบกับตัวท่านเองถึงความยากจน การขาดแคลน ปัญหาการขาดแคลนข้าว น้ำ บริโภคอยู่เป็นประจำทุก ๆ ปี ประจวบกับเวลา 4-5 ปีมานี้แถบจังหวัดชัยภูมิประสบกับปัญหาความแห้งแล้ง เนื่องจากฝนทิ้งช่วง ฝนน้อย แม้จะมีโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยประทังความยากจน ความยากลำบากของชาวบ้านไปได้บ้าง แต่ปัญหาก็ยังคงหนัก และรุนแรงอยู่ต่อไป

ในปี ค.ศ.1985 (พ.ศ.2528) ท่านได้ดำริที่จะฝึกอาชีพเยาวชน ชาย หญิงขึ้นเพื่อช่วยหลือและฝึกฝนความชำนาญบางอย่างในด้านการเชื่อม อ๊อกเหล็ก ให้แก่เยาวชนชาย และการทำหัตถกรรมงานฝีมือบางอย่างแก่เยาวชนหญิงขึ้น จึงดำเนินการขอทุนจากต่างประเทศมาลงมือสร้างอาคารเอนกประสงค์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกฝนอบรมดังกล่าว จึงเริ่มลงมือในราววันที่ 17 มกราคม ค.ศ.1985 (พ.ศ.2528) อาคารเอนกประสงค์ดังกล่าว ยาว 45 เมตร กว้าง 15 เมตร มีที่พักอยู่ด้านหลังมีเวทีการแสดง การก่อสร้างแล้วเสร็จ ในราวเดือนเมษายน ปีเดียวกัน สิ้นค่าก่อนสร้างทั้งสิ้น 1 ล้าน 2 แสนบาทเศษ แม้การก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์จะสิ้นสุดลง แต่วัตถุประสงค์ทั้งหมด ก็มารวมอยู่ที่ว่า ทำอย่างไรสถาบันคาทอลิกเล็ก ๆ ที่ชัยภูมินี้จะมีความสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมไทยได้ การช่วยเหลือสังคมนี้มิใช่จำกัดอยู่เฉพาะในแวดวงของความยากจน เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงคนร่ำรวยด้วย ที่อย่างน้อยสถาบันอย่างเรา พอจะมีส่วนช่วยเหลือคนร้ำรวยในบางครั้งที่พวกเราต้องการ เป็นต้น ในด้านให้การศึกษาอบรมจริยธรรม ความดีแก่บุตรธิดาให้มีค่านิยมที่ถูกต้อง ถึงสังคมไทยของเรา ให้มีเมตตากรุณาสามัคคีต่อคนไทยด้วยกัน แม้จะต่างฐานะกันนหลังจากพิจารณาหลาย ๆ วิธีแล้ว เราก็ไม่มีทางเลือกอื่นใด นอกจากต้องลงมือสร้างโรงเรียนอนุบาลเล็ก ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้กว้าง ๆ ดังนี้

  1. เพื่อรับใช้สังคมไทยในด้านการให้การศึกษา อบรมแก่บุตรหลานไทยด้วยกัน เน้นให้มีความเสียสละ คุณธรรม ช่วยเหลือเกื้อกูลคนไทยด้วยกัน
  2. หากการดำเนินงานโรงเรียน มีผลประโยชน์เกิดขึ้นบ้างในระยะต่อมา จะนำผลประโยชน์นี้ ไปสนับสนุนงานช่วยเหลือคนยากจน ในหมู่บ้านละแวกต่อไป

การก่อสร้างได้ลงมือ ในราวเดือน กรกฎาคม ค.ศ. 1986  (พ.ศ.2529) และสิ้นสุดในราวเดือนมกราคม ค.ศ.1987 (พ.ศ.2530) ได้ทำการขออนุญาตจากทางกระทรวง เพื่อทำการเปิดสอน ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ.1987 (พ.ศ.2530) เป็นต้นมาโดยแบ่งชั้นเรียนออกเป็น 3 ห้องเรียน มีชั้นบริบาล ชั้นอนุบาล1 และชั้นอนุบาล 2 มีบาทหลวงสมชัยเป็นเจ้าของ และซีส-เตอร์อนุกูล หริพงศ์ เป็นซีสเตอร์คณะพระกุมารเยซู รับผิดชอบในการบริหารโรงเรียน ในตำแหน่งผู้จัดการ และครูใหญ่ มีนักเรียนในปีการศึกษา 2530 ราว 69 คน มีครูทำการสอน 4 คน คือ

  1. นางสาว วาสนา ลัยการ
  2. นางสาว ศิริญญา ทองสุข
  3. นางสาวบุญศรี สิทธิวงศ์
  4. นางสาวอมรรัตน์ แสนคำแก้ว

ทางโรงเรียนได้รับใบอนุญาติเลขที่ 1/2530 ชื่อโรงเรียนอนุบาลมารีย์อุปถัมภ์ ประเภทสามัญศึกษา อาคารตึกชั้นเดียว วิชาที่สอนวิชาสามัญศึกษา หลักสูตรคู่มือการจัดอนุบาลศึกษา รับเด็กนักเรียนอายุ 3 ขวบขึ้นไป เปิดทำการสอนตั้งแต่ 08:00 น. – 18:00 น.หยุดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ค่าธรรมเนียมเรียนปีละ 1,800 บาท เก็บเป็นเทอม ๆ ละ 900 บาท มี 2 เทอม

ในปี  ค.ศ.1989 (พ.ศ. 2532) ทางโรงเรียนได้ขยายอาคารเรียน 2 ชั้น 1 หลัง เป็นอาคารเรียนหลังใหม่โดย ฯ พณ ฯ รมช. มหาดไทย นายสันติชัยวิรัตนะ โดยทั้งนี้จะทำให้ทางโรงเรียนสามารถรับนักเรียน เพิ่มจาก 90 คน เป็น 720 คนได้

 

No comments

Be the first one to leave a comment.