อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

 

เมนูหลัก >>

โรงเรียนที่มีคุณภาพ จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือที่ช่วยในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ปัจจุบันแนวความคิดของการใช้การประเมินที่เป็นระบบ จะช่วยทำให้โรงเรียนสามารถนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ได้ทั้งระบบ  และก่อให้เกิดความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน หรือ ผลผลิตจากการปฏิบัติงาน (Performance Indicators)  เพื่อวัดประสิทธิภาพ (Efficiency)  และ ผลิตภาพ (Productivity)  ที่มีค่าเป็น ตัวเลข  เช่น  อัตราส่วน  และ สัดส่วน มาใช้ประเมินผลเป็นระยะ ๆ  ให้มีการเพิ่มความพยายาม หรือ เปลี่ยนวิธีการทำงาน ให้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมาย  โดยมีได้รับเกียรติจาก อาจารย์อรรถพล  จันทร์ชีวะและคณะ จากบริษัทแพลน     จากความสำคัญดังกล่าวงานประกันคุณภาพโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิจึงได้จัดทำอรมเชิงปฎิบัติการขึ้น
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อสามารถนำความคิดของการสร้าง ดัชนีชี้วัดไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานได้จริง
๒. เพื่อให้เข้าใจแนวทางปฏิบัติซึ่งสามารถที่จะนำไปแก้ไขปัญหาในการสร้างตัวชี้วัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : ครูบุญศรี  นุฤทธิ์มนตรี,ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหท
วัน : วันที่ ๑๖-๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...

 
อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

โรงเรียนที่มีคุณภาพ จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือที่ช่วยในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ...

 
กิจกรรมวันแม่อนุบาล

กิจกรรมวันแม่อนุบาล

วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ...

 
English Camp ป.๖

English Camp ป.๖

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...

 
English Camp M.1-3

English Camp M.1-3

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...