อบรมเชิงปฏิบัติการ “NEW MEDIA REPORTER”

 

เมนูหลัก >>

สังฆมณฑลนครราชสีมา ได้จัดให้มีการอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ “NEW MEDIA REPORTER”
ระหว่างวันที่ ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยในการจัดการอบรมครั้งนี้ ทางโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
ได้ส่งคุณครูเข้าร่วมทั้งหมด ๔ ท่าน ครูอัจฉรา เพียรประโยชน์ ครูพินใจ คำแพง ครูชัยธวัช วรรณยิ่ง
ครูทนงศักดิ์ ลับสูงเนิน ซึ่งในการอบรมในครั้งนี้ได้รับความรู้ ในการจัดทำสื่อมัลติมีเดียและการผลิต
รายการ เพื่อนำมาใช้ในการประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบุคลากร
ผู้ที่รับผิดชอบ : ครูวนิดา ผริตะโกมล
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูชัยธวัช วรรณยิ่ง

[nggallery id=29].

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
มารีย์เกมส์ครั้งที่ ๓๐

มารีย์เกมส์ครั้งที่ ๓๐

ด้วยทางภาครัฐได้ส่งเสริมและรณรงค์ให้หน่วยงานราชการตลอดจนชุมชนต่างๆ...

 
อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...

 
อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

โรงเรียนที่มีคุณภาพ จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือที่ช่วยในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ...

 
กิจกรรมวันแม่อนุบาล

กิจกรรมวันแม่อนุบาล

วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ...

 
English Camp ป.๖

English Camp ป.๖

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...