อบรมเชิงปฏิบัติการ “NEW MEDIA REPORTER”

 

เมนูหลัก >>

สังฆมณฑลนครราชสีมา ได้จัดให้มีการอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ “NEW MEDIA REPORTER”
ระหว่างวันที่ ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยในการจัดการอบรมครั้งนี้ ทางโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
ได้ส่งคุณครูเข้าร่วมทั้งหมด ๔ ท่าน ครูอัจฉรา เพียรประโยชน์ ครูพินใจ คำแพง ครูชัยธวัช วรรณยิ่ง
ครูทนงศักดิ์ ลับสูงเนิน ซึ่งในการอบรมในครั้งนี้ได้รับความรู้ ในการจัดทำสื่อมัลติมีเดียและการผลิต
รายการ เพื่อนำมาใช้ในการประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบุคลากร
ผู้ที่รับผิดชอบ : ครูวนิดา ผริตะโกมล
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูชัยธวัช วรรณยิ่ง

.

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๐

๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๐

“สุนทรภู่” เป็นนักกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียงก้องโลก โดยเฉพาะกลอนนิทานเรื่อง...

 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ในสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข...

 
มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ เป็นโรงเรียนคาทอลิก อยู่ภายใต้กระบวนการดำเนินงานและดูแลของสังฆมณฑลนครราชสีมา...

 
นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง...

 
นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...