อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

 

เมนูหลัก >>

     ใน ปีพ.ศ ๒๕๕๘ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียนซึ่งประเทศไทยมีบทบาทเป็นสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งด้วยนั้น มีเป้าหมายที่จะพัฒนาการรวมตัวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน เยาวชนไทยในฐานะที่เป็นพลเมืองอาเซียนจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาทักษะต่างๆ เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน พัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อจะได้เป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้และติดต่อกับชาวต่างชาติ นอกจากนี้ควรรู้ภาษาและวัฒนธรรม ตลอดจนเรื่องราวของประเทศเพื่อนบ้านเพื่อประโยชน์ในการศึกษาทำความเข้าใจผู้คนที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันจะได้เกิดทัศนคติที่ดีต่อประเทศเพื่อนบ้านการจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้เสริมสร้างความเป็นพลเมืองอาเซียนให้ผู้เรียน จะช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ให้ผู้เรียน อันจะเป็นพลังการขับเคลื่อนการพัฒนาผู้เรียนรู้ก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืนการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้อง และพัฒนาสู่ประชาคมอาเชียนให้ผู้เรียนต้องเรียนรู้เนื้อหาสาระของอาเซียนสามารถนำไปเชื่อมโยง เพิ่มเติมหรือบูรณาการได้ทั้ง 8 กลุ่มสาระทุกรายวิชาโดยเฉพาะรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายวิชาการเห็นว่าควรมีการปรับหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและเตรียมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ต่อไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
๒. เพื่อปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน สาระการเรียนรู้ให้เหมาะสม
๓. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : ครูบุญศรี  นุฤทธิ์มนตรี
ถ่ายภาพ /รายงาน : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง 

 

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๐

๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๐

“สุนทรภู่” เป็นนักกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียงก้องโลก โดยเฉพาะกลอนนิทานเรื่อง...

 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ในสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข...

 
มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ เป็นโรงเรียนคาทอลิก อยู่ภายใต้กระบวนการดำเนินงานและดูแลของสังฆมณฑลนครราชสีมา...

 
นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง...

 
นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...