อบรมเชิงปฎิบัติการ คลินิกวิชาการ

 

เมนูหลัก >>

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิได้เป้นเจ้าภาพจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ คลินิกวิชาการ ในเรื่องเกี่ยวกับ
เทคนิค วิธีการ การจัดการเรียนการสอนเชิงคิด วิเคราะห์ กลุ่มสาระภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ออนไลน์ ในโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และ
อาชีวศึกษา จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค
ต.บ้านเล่า
อ.เมือง จังหวัดชัยภูมิ กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยการบรรยายและการฝึกปฎิบัติการ
จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับ เทคนิค วิธีการ และการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ออนไลน์
เพื่อใช้บูรณาการ
ในกลุ่มสาระอื่น และประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ : ครูสุนิสา วรรณยิ่ง ครูสมคิด ห่อไธสง
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง ครูจตุพล กันทอง
รายงาน : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง

[nggallery id=36]

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
มารีย์เกมส์ครั้งที่ ๓๐

มารีย์เกมส์ครั้งที่ ๓๐

ด้วยทางภาครัฐได้ส่งเสริมและรณรงค์ให้หน่วยงานราชการตลอดจนชุมชนต่างๆ...

 
อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...

 
อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

โรงเรียนที่มีคุณภาพ จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือที่ช่วยในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ...

 
กิจกรรมวันแม่อนุบาล

กิจกรรมวันแม่อนุบาล

วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ...

 
English Camp ป.๖

English Camp ป.๖

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...