อบรมเชิงปฎิบัติการ คลินิกวิชาการ

 

เมนูหลัก >>

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิได้เป้นเจ้าภาพจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ คลินิกวิชาการ ในเรื่องเกี่ยวกับ
เทคนิค วิธีการ การจัดการเรียนการสอนเชิงคิด วิเคราะห์ กลุ่มสาระภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ออนไลน์ ในโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และ
อาชีวศึกษา จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค
ต.บ้านเล่า
อ.เมือง จังหวัดชัยภูมิ กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยการบรรยายและการฝึกปฎิบัติการ
จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับ เทคนิค วิธีการ และการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ออนไลน์
เพื่อใช้บูรณาการ
ในกลุ่มสาระอื่น และประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ : ครูสุนิสา วรรณยิ่ง ครูสมคิด ห่อไธสง
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง ครูจตุพล กันทอง
รายงาน : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๐

๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๐

“สุนทรภู่” เป็นนักกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียงก้องโลก โดยเฉพาะกลอนนิทานเรื่อง...

 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ในสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข...

 
มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ เป็นโรงเรียนคาทอลิก อยู่ภายใต้กระบวนการดำเนินงานและดูแลของสังฆมณฑลนครราชสีมา...

 
นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง...

 
นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...