อบรมเชิงปฎิบัติการการคิดวิเคราะห์จากแผนผังมโนทัศน์ สู่การวิจัยในชั้นเรียน

 

เมนูหลัก >>

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนากระบวนการคิดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ มีผู้ศึกษาวิธีและเทคนิคการสอนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ได้เนื่องจากวิธีการคิดวิเคราะห์มีการปฏิบัติตามหลักการเป็นขั้นตอนอย่างมีระบบและมีความสำคัญอย่างยิ่งอีกทั้งทักษะการคิดวิเคราะห์เป็นทักษะของการนำไปปรับแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์  ทางโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฎิบัติการ การคิดวิเคราะห์จากแผนผังมโนทัศน์ สู่การวิจัยในชั้นเรียน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุภาดี  ปณะราช และ อ.อุไรวรรณ  ศรีไชมูล คณะะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร เป็นวิทยาการในครั้งนี้
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ครูได้จัดการเรียนการสอนโดยนำการคิดวิเคราะห์มาใช้สำหรับนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน
๒. เพื่อให้ครูได้เรียนรู้การนำฝังมโนทัศน์ไปประยุกต์ใช้กับการวิจัยในชั้นเรียน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบุคลาการ
ผู้รับผิดชอบ : ครูวนิดา  ผริตะโกมล
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันที่ ๒๑-๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖

Think

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
กิจกรรมวันแม่อนุบาล

กิจกรรมวันแม่อนุบาล

วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ...

 
English Camp ป.๖

English Camp ป.๖

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...

 
English Camp M.1-3

English Camp M.1-3

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...

 
ค่ายคณิตศาสตร์ ป.๕

ค่ายคณิตศาสตร์ ป.๕

ค่ายคณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมคณิตศาสตร์ประเภทหนึ่งของการศึกษาศาสตร์นอกห้องเรียน...

 
วันภาษาไทย ๒๕๖๐

วันภาษาไทย ๒๕๖๐

ภาษาเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมายาวนานหลายยุค...