อบรมภาษาอังกฤษ

 

เมนูหลัก >>

     การสื่อสารเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศในปัจจุบัน มากกว่า 80% ใช้ ภาษาอังกฤษ เป็นภาษากลางในการสื่อสาร ดังนั้น การเรียนรู้ด้านภาษาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ถึงแม้จะสามารถทำงานได้ทุกอย่าง แต่ไม่สามารถใช้ภาษา ในการสื่อสารได้ ก็เสียเปรียบในทุกเวทีการแข่งขัน ด้วยความสำคัญดังกล่าว โรงเรียนจึงจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษปฏิบัติงาน และ การสื่อสารในชีวิตประจำวัน สำหรับบุคลากร โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณพ่อจรัญ ทองปิยภูมิ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการอบรม
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมแและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานและการสื่อสาร
๒. เพื่อสร้างโอกาส ความมั่นใจ และเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
๓. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน
๔. เพื่อสนองนโยบายมุ่งสู่ความเป็นสากลและเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ 
ผู้รับผิดชอบ : ครูตะวัน พัฒนชูสกุล
ถ่ายภาพ : ครูอรอนงค์ มานะเสถียร
รายงาน : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง

 

 

 

 

 

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๐

๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๐

“สุนทรภู่” เป็นนักกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียงก้องโลก โดยเฉพาะกลอนนิทานเรื่อง...

 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ในสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข...

 
มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ เป็นโรงเรียนคาทอลิก อยู่ภายใต้กระบวนการดำเนินงานและดูแลของสังฆมณฑลนครราชสีมา...

 
นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง...

 
นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...