อบรมภาษาอังกฤษ

 

เมนูหลัก >>

     การสื่อสารเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศในปัจจุบัน มากกว่า 80% ใช้ ภาษาอังกฤษ เป็นภาษากลางในการสื่อสาร ดังนั้น การเรียนรู้ด้านภาษาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ถึงแม้จะสามารถทำงานได้ทุกอย่าง แต่ไม่สามารถใช้ภาษา ในการสื่อสารได้ ก็เสียเปรียบในทุกเวทีการแข่งขัน ด้วยความสำคัญดังกล่าว โรงเรียนจึงจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษปฏิบัติงาน และ การสื่อสารในชีวิตประจำวัน สำหรับบุคลากร โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณพ่อจรัญ ทองปิยภูมิ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการอบรม
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมแและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานและการสื่อสาร
๒. เพื่อสร้างโอกาส ความมั่นใจ และเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
๓. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน
๔. เพื่อสนองนโยบายมุ่งสู่ความเป็นสากลและเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ 
ผู้รับผิดชอบ : ครูตะวัน พัฒนชูสกุล
ถ่ายภาพ : ครูอรอนงค์ มานะเสถียร
รายงาน : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง

 

 

[nggallery id=46]

 

 

 

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
มารีย์เกมส์ครั้งที่ ๓๐

มารีย์เกมส์ครั้งที่ ๓๐

ด้วยทางภาครัฐได้ส่งเสริมและรณรงค์ให้หน่วยงานราชการตลอดจนชุมชนต่างๆ...

 
อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...

 
อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

โรงเรียนที่มีคุณภาพ จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือที่ช่วยในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ...

 
กิจกรรมวันแม่อนุบาล

กิจกรรมวันแม่อนุบาล

วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ...

 
English Camp ป.๖

English Camp ป.๖

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...