อบรมการเรียนร่วมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

 

เมนูหลัก >>

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 10 หมวด 2 กำหนดให้โรงเรียนจัดการศึกษาให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา การเรียนรู้ เด็กพิเศษ เด็กด้อยโอกาส เพื่อให้เด็กได้รับการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กปกติ ตามความสามารถที่จะพัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพเพื่อสร้างความเท่าเทียม การอยู่ร่วมกันในสังคม โรงเรียนจึงได้จัดอบรมการเรียนร่วมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยจัดการศึกษาพิเศษ ในลักษณะของการเรียนร่วม ตามโครงการโรงเรียนจัดการเรียนร่วม โดยการจัดการให้เด็กกลุ่มพิเศษได้เข้าเรียนร่วมในห้องเรียนเดียวกับเด็กปกติ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่นักเรียนได้มีโอกาสอยู่ร่วมกับเด็กทั่วไป สามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพและดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป โดยได้รับเกียรติ จาก อาจารย์สุขิริณณ์  อามาตย์บัณฑิต อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นวิทยากรในครั้งนี้

วัตถุประสงค์

๑.เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือ พัฒนาการเรียนการสอนให้กับเด็กกลุ่มพิเศษได้

๒.เพื่อให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษสามารถเรียนรู้ร่วมกับเด็กปกติได้เต็มตามศักยภาพ

๓.เพื่อให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษสามารถปรับตัว มีปฏิสัมพันธ์เข้ากับสังคมในโรงเรียน และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบุคลากร
ผู้รับผิดชอบ : ครูพรพรรณ  วรรณปราการ
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนรพรหม
วัน : วันที่ 9 พ.ค.59

ChailSpecial

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
มารีย์เกมส์ครั้งที่ ๓๐

มารีย์เกมส์ครั้งที่ ๓๐

ด้วยทางภาครัฐได้ส่งเสริมและรณรงค์ให้หน่วยงานราชการตลอดจนชุมชนต่างๆ...

 
อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...

 
อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

โรงเรียนที่มีคุณภาพ จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือที่ช่วยในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ...

 
กิจกรรมวันแม่อนุบาล

กิจกรรมวันแม่อนุบาล

วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ...

 
English Camp ป.๖

English Camp ป.๖

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...