อบรมการทำงานเป็นทีมหลักสูตร ๒

 

เมนูหลัก >>

การทำงานเป็นทีมมีความหมายและคุณค่ามากกว่ากลุ่มคนทำงานด้วยกัน การทำงานเป็นทีมสามารถช่วยพัฒนาองค์กร หากมีทีมงานที่มีประสิทธิภาพ มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจน และมุ่งไปในทิศทางเดียวกันแล้วองค์กรนั้นย่อมประสบความสำเร็จในการทำงานอย่างแน่นอน ดังนั้นหลักสูตร “การทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาองค์กรและการสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาองค์กร หลักสูตร ๒” โดยวิทยาการผู้มีความสามารถ อาจารย์เทียร ภู่ภิญโญยิ่ง ท่านได้ช่วยอธิบายความหมายของการทำงานเป็นทีม รวมถึงองค์ประกอบและการบริหารทีมงานให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการทำงาน

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการจัดตั้งและบริหารทีมงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อได้แนวคิดการทำงานเป็นทีมและนำไปปฎิบัติจริงในการทำงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบุคคลากร
ผู้รับผิดชอบ : ครูวนิดา  ผริตะโกมล
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันที่ ๒๔-๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

Team

Team_

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
มารีย์เกมส์ครั้งที่ ๓๐

มารีย์เกมส์ครั้งที่ ๓๐

ด้วยทางภาครัฐได้ส่งเสริมและรณรงค์ให้หน่วยงานราชการตลอดจนชุมชนต่างๆ...

 
อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...

 
อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

โรงเรียนที่มีคุณภาพ จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือที่ช่วยในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ...

 
กิจกรรมวันแม่อนุบาล

กิจกรรมวันแม่อนุบาล

วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ...

 
English Camp ป.๖

English Camp ป.๖

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...