อบรมการทำงานเป็นทีมหลักสูตร ๒

 

เมนูหลัก >>

การทำงานเป็นทีมมีความหมายและคุณค่ามากกว่ากลุ่มคนทำงานด้วยกัน การทำงานเป็นทีมสามารถช่วยพัฒนาองค์กร หากมีทีมงานที่มีประสิทธิภาพ มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจน และมุ่งไปในทิศทางเดียวกันแล้วองค์กรนั้นย่อมประสบความสำเร็จในการทำงานอย่างแน่นอน ดังนั้นหลักสูตร “การทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาองค์กรและการสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาองค์กร หลักสูตร ๒” โดยวิทยาการผู้มีความสามารถ อาจารย์เทียร ภู่ภิญโญยิ่ง ท่านได้ช่วยอธิบายความหมายของการทำงานเป็นทีม รวมถึงองค์ประกอบและการบริหารทีมงานให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการทำงาน

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการจัดตั้งและบริหารทีมงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อได้แนวคิดการทำงานเป็นทีมและนำไปปฎิบัติจริงในการทำงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบุคคลากร
ผู้รับผิดชอบ : ครูวนิดา  ผริตะโกมล
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันที่ ๒๔-๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

Team

Team_

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๐

๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๐

“สุนทรภู่” เป็นนักกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียงก้องโลก โดยเฉพาะกลอนนิทานเรื่อง...

 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ในสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข...

 
มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ เป็นโรงเรียนคาทอลิก อยู่ภายใต้กระบวนการดำเนินงานและดูแลของสังฆมณฑลนครราชสีมา...

 
นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง...

 
นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...