ฝ่ายอาคารสถานที่

 

เมนูหลัก >>

ขอบข่ายงานฝ่ายอาคารสถานที่
1. งานอาคารสถานที่
2. งานซ่อมบำรุง งานวัสดุ/ครุภัณฑ์
3. งานตรวจสอบคุณภาพวัสดุ ครุภัณฑ์
4. งานยานพาหนะ

บุคลากร

1. นางสาวอรอนงค์          มานะเสถียร        (หัวหน้า)

2. นางสาวกัลยาณี           เทพแสง

3.นางสาวเบญจพรรณ     พันธ์สูงเนิน

4. นางสมปอง                   ชิณวงศ์

5.นางสาวเนาวรัตน์           คำสุรินทร์

6. นายตะวัน                      พัฒนชูสกุล

โครงการและกิจกรรมฝ่ายอาคารสถานที่ / ผู้รับผิดชอบ

1.โครงการจัดสรรและซ่อแซมบำรุงอุปกรณ์ห้องเรียนและห้องประกอบการ / ครูอรอนงค์ มานะเสถียร
ครูเนาวรัตน์ คำสุรินทร์
2.โครงการพัฒนาสุขาสะอาดในโรงเรียน / ครูกัลยาณี เทพแสง, ครูเบญจพรรณ พันธ์สูงเนิน
3.กิจกรรมรักษาความสะอาดในห้องเรียน / ครูตะวัน พัฒนชูสกุล , ครูสมปอง ชิณวงศ์