ฝ่ายอภิบาล

 

เมนูหลัก >>

ขอบข่ายงานฝ่ายอภิบาล
1. งานจิตตาภิบาล
2. งานบริการให้คำปรึกษา
3. งานส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจ
4. งานเยี่ยมและให้กำลังใจครู ผู้ปกครอง นักเรียนที่เจ็บป่วย

บุคลากรฝ่ายอภิบาล

1. นายเรียว                       คำมะนาง      (หัวหน้า)

2. นางสาวพินใจ               คำแพง

3. นางสาวจันทร์ เพ็ญ        ประพันธ์ชัย

4.นายกฤตภาส                     จงจอหอ

โครงการและกิจกรรมฝ่ายอภิบาล / ผู้รับผิดชอบ

1.โครงการฟื้นฟูจิตใจ ครูคาทอลิก / ครูพินใจ คำแพง
2.โครงการคริสต์ศาสนา / ครูพินใจ คำแพง
3.กิจกรรมคำสอนตอนเช้า / ครูพินใจ คำแพง
4.กิจกรรมมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน / ครูพินใจ คำแพง
5.กิจกรรมหาพรต / ครูเรียว คำมะนาง
6.โครงการวันสำคัญทางศาสนา / ครูเรียว คำมะนาง
7.กิจกรรมวันคริสต์มาส / ครูเรียว คำมะนาง
8.กิจกรรมฉลองศาสนนาม / ครูจันทร์เพ็ญ ประพันธ์ชัย
9.กิจกรรมวจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา / ครูจันทร์เพ็ญ ประพันธ์ชัย
10.โครงการออกเยี่ยมผู้ป่วย / ครูจันทร์เพ็ญ ประพันธ์ชัย
11.โครงการรวมพลศิลในสังฆมณฑล / ครูเรียว คำมะนาง
12.โครงการทำบุญ9วัด / ครูกฤติภาส จงจอหอ
13.โครงการวันเกิดครูและบุคลากร / ครูเรียว คำมะนาง

 **************************************